Cursor en Google

Cursor en Google

Voor degenen die hun naam of een heel stuk van de Cursor-site verwijderd willen hebben, gelden de volgende spelregels:

Het uitgangspunt is dat er niets achteraf wordt gewijzigd in artikelen op de Cursor-site. Ons online-archief dient een betrouwbare weergave te zijn van wat Cursor door de jaren heen heeft gepubliceerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen, wanneer iemand in zijn/haar persoonlijk leven aantoonbaar zeer ernstig wordt gehinderd door zijn/haar aanwezigheid op de Cursor-site, kan worden besloten een naam of geval te anonimiseren. De beoordeling hiervan ligt te allen tijde bij de redactie van Cursor en over de beslissing die hieruit voortvloeit, wordt na afloop niet in discussie getreden.

Verzoekers tot het verwijderen van een naam of artikel doen soms een beroep op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is ook van toepassing op het gebruik van privacygegevens op internet, zo blijkt uit de richtsnoeren die het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hierover heeft uitgegeven. Voor uitgaves zoals Cursor geldt echter de zogeheten ‘journalistieke exceptie’.

Mocht een verzoeker tot het weghalen van een naam of artikel ontevreden zijn over wat het betreffende medium besluit, dan adviseert het CBP de Raad voor de Journalistiek of de rechter in te schakelen. Wat de Raad voor de Journalistiek betreft: op 15 november 2007 heeft de raad uitspraak gedaan in een zaak waarin iemand het Ublad had verzocht zijn naam te verwijderen van de site. De uitspraak komt hierop neer: het belang van betrouwbare internetarchieven voor de samenleving weegt zwaarder dan het belang van een individu. Het Ublad hoefde van de Raad voor de Journalistiek de naam niet te verwijderen van de site. Met dit standpunt heeft de raad steun geleverd aan de opvatting van Cursor inzake privacy op internet.

De volledige uitspraak is hier te vinden: http://www.rvdj.nl/2007/67.