Het CvB legt de lat hoger voor het aantal vrouwelijke wetenschappers in 2020.

CvB verhoogt streefcijfers vrouwelijke wetenschappers

Het College van Bestuur verhoogt de streefcijfers voor het percentage vrouwelijke universitair docenten en hoofddocenten in 2020. Begin vorig jaar wilden de faculteiten die cijfers nog naar beneden bijstellen. In september verwacht het CvB concrete plannen van de faculteiten, waarin ze aangeven hoe ze de nieuwe percentages denken te gaan realiseren.

In 2020 zouden volgens de oorspronkelijke plannen die in 2011 werden opgesteld, twintig procent van de hoogleraren en twintig procent van de universitair hoofddocenten aan de TU/e vrouw moeten zijn. Voor de universitair docenten lag dit streefcijfer op 26 procent. Begin 2015 gaven de faculteitsbesturen aan dat dit in hun optiek geen realistische cijfers waren. Zij wilden de cijfers terugschroeven naar respectievelijk 15 procent (HL), 19 procent (UHD) en 24 procent (UD).

In de universiteitsraadvergadering van maandag 13 juni kwam het College van Bestuur met de mededeling dat de streefcijfers voor UHD’s en UD’s juist opgehoogd worden naar 25 en 35 procent. Dit in afstemming met het Bestuurlijk Overleg. Het streefcijfer voor vrouwelijke hoogleraren blijft ongewijzigd op twintig procent staan. Afgezet tegen de huidige cijfers - 10 procent (HL), 17 procent (UHD) en 24 procent (UD) - is dit met name voor de hoogleraren een zeer ambitieus streefcijfer, staat in de begeleidende brief .

Het College van Bestuur is echter van mening dat een stevige ambitie noodzakelijk is om de volgende stap voorwaarts te kunnen maken, zo stelt men in dezelfde brief. De komende vier jaar ziet het CvB echter ook dat de omvang van de vervangingsvraag voor hooglerarenposities onvoldoende is om het streefcijfer van twintig procent te halen. De verwachte uitbreidingsvraag van de wetenschappelijke staf op basis van de groeiende studentenaantallen kan op dit vlak echter extra mogelijkheden bieden.

Rector Frank Baaijens zei tijdens de U-raadsvergadering dat het CvB met de faculteiten in gesprek is over de nieuwe TU/e-brede streefcijfers. “We vragen aan faculteiten om concreet te maken hoe zij denken deze streefcijfers te gaan behalen. Aan het begin van het nieuwe academisch jaar in september moeten die plannen bij ons binnen zijn."

Volgens collegevoorzitter Jan Mengelers worden op dit vlak ook vanuit het ministerie van OCW nadrukkelijk meer inspanningen van de universiteiten gevraagd. “Eigenlijk zou voor 2020 het percentage vrouwelijke hoogleraren op 25 procent moeten liggen, maar dat is echt onhaalbaar”, aldus Mengelers. "Die twintig procent wordt voor ons al een enorme opgave."

Deel dit artikel