Statuut Cursor

1. Definities

Cursor

Cursor is een openbaar medium binnen de Technische Universiteit Eindhoven over alle issues die van specifiek belang c.q. specifiek interessant zijn voor de Technische Universiteit Eindhoven en/of de leden van de universiteitsgemeenschap (studenten en medewerkers).

Uitgever

Formeel verantwoordelijke uitgever van Cursor is het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven. De operationele uitgeefverantwoordelijkheid is door het College van Bestuur gemandateerd aan de directeur van het Communicatie Expertise Centrum, die daarmee namens het College optreedt als operationeel uitgever.

Hoofdredacteur

De hoofdredacteur is medewerker van het Communicatie Expertise Centrum aangewezen als eerst verantwoordelijke voor de redactie en realisatie van Cursor.

Redactie

Medewerkers van het Communicatie Expertise Centrum die zijn aangewezen om journalistieke bijdragen te leveren aan Cursor.

Uitgeefcontract

Jaarlijks te vernieuwen afspraak tussen uitgever en hoofdredacteur over: 

 • het door de uitgever ter beschikking te stellen jaarbudget voor Cursor;
 • de redactieformule van Cursor;
 • het advertentiebeleid en de advertentietarieven.

Redactieformule

Bindend kader voor de redactionele opzet en uitvoering van Cursor gedurende een bepaald jaar c.q. jaargang.

Redactieraad

Een door het College van Bestuur ingesteld adviesorgaan voor uitgever en hoofdredacteur.

2. Doelstelling Cursor

2.1 Cursor heeft tot doel bij te dragen aan:

 • adequaat informeren van studenten en medewerkers over voor hen en/of voor de universiteit relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen en buiten de universiteit;
 • uitwisseling van meningen en standpunten binnen de universiteitsgemeenschap over  dergelijke gebeurtenissen, ontwikkelingen en issues;
 • bekendheid van studenten en medewerkers met formele mededelingen van TU/e-zijde aan de universiteitsgemeenschap;
 • binding van studenten en medewerkers aan de TU/e.

2.2 Cursor slaat op evenwichtige wijze een brug tussen de informatiebehoeften en interesses van de leden van de universiteitsgemeenschap en de missie, doelstellingen en belangen van de universiteit.

3. Uitgever

3.1 De formele uitgever (i.c. het CvB):

 • beslist over de continuïteit van Cursor;
 • stelt het uitgeefcontract vast (en daarmee het budget, de redactieformule en het advertentiebeleid en de advertentietarieven voor een jaar/jaargang);
 • benoemt de leden van de Redactieraad.

3.2 De formele uitgever (i.c. het CvB) kan slechts besluiten tot tussentijdse wijzigingen van het  uitgeefcontract op initiatief van of in goed overleg met de operationele uitgever (i.c. de directeur CEC), de hoofdredacteur en de redactieraad.

3.3 De operationele uitgever (i.c. de directeur CEC): 

 • stelt de hoofdredacteur aan c.q. verleent deze ontslag, na ter zake advies ingewonnen te hebben van de Redactieraad en overleg gevoerd te hebben met de formele uitgever;
 • stelt op voorstel van de hoofdredacteur de leden van de redactie aan c.q. verleent deze ontslag;
 • beoordeelt hoofdredacteur en redactieleden op hun functioneren en voert functioneringsgesprekken met hen;
 • adviseert de formele uitgever over het jaarlijkse concept-uitgeefcontract;
 • beslist over bezwaarschriften van lezers tegen de wijze waarop de hoofdredacteur klachten over de inhoud van Cursor heeft afgehandeld, na advies ingewonnen te hebben van de redactieraad.

3.4 De uitgever zal de (hoofd)redactie nimmer voorafgaand aan verschijning van Cursor dwingen af te zien van publicatie van c.q. wijzigingen aan te brengen in een bericht, artikel, opinie, ingezonden mededeling o.i.d. De uitgever kan de hoofdredacteur wel verzoeken van een publicatie af te zien c.q. deze te wijzigen. De hoofdredacteur  beslist zelf - al of niet na advies ingewonnen te hebben van de redactieadviesraad - hoe hij met zo'n verzoek omgaat. 

4. Hoofdredacteur

4.1 Binnen de redactieformule opereert de hoofdredacteur in journalistieke zin onafhankelijk. 

4.2 De hoofdredacteur: 

 • bereidt jaarlijks in overleg met de operationele uitgever en redactieraad tijdig een concept-uitgeefcontract voor, waarin een onderbouwd voorstel voor het budget, de redactieformule en het advertentiebeleid en de advertentietarieven voor een jaar/jaargang, en legt dit met advies van de redactieadviesraad en  de operationele uitgever ter vaststelling voor aan de formele uitgever;
 • is verantwoordelijk voor de inhoud, productie en exploitatie (inclusief advertentiewerving) van Cursor;
 • geeft functioneel leiding aan de redactie en het redactieproces;
 • legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan de uitgever over de verwezenlijking van het in dat jaar geldende uitgeefcontract en bespreekt deze verantwoording ook met de redactieraad;
 • is als eerste verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten van lezers over de inhoud van Cursor.

4.3 In situaties waarin de hoofdredacteur kan voorzien dat berichtgeving over een issue in Cursor nadelig zou kunnen uitpakken voor de TU/e, stelt deze de uitgever en de redactieadviesraad daarvan in kennis. De redactieraad kan de hoofdredacteur hierin gevraagd en ongevraagd adviseren. Zie verder artikel 3.2.

5. Redactie

5.1 Binnen de redactieformule opereert de redactie onder leiding van de hoofdredacteur in journalistieke zin onafhankelijk.

5.2 Redactieleden leggen over hun journalistieke taak binnen Cursor verantwoording af aan de hoofdredacteur. 

6. Redactieraad

6.1 De taak van de redactieraad is:

 • te waarborgen dat hoofdredacteur en redactie van Cursor binnen de redactieformule in journalistieke zin onafhankelijk kunnen opereren;
 • te bevorderen dat hoofdredacteur en redactie opereren conform de in het uitgeefcontract vastgelegde journalistieke werkwijze;
 • de uitgever en hoofdredacteur te adviseren omtrent bezwaarschriften zoals genoemd in artikel 3.1. en over situaties zoals bedoeld in artikel 3.2 en 4.3;
 • te adviseren over de aanstelling of ontslag van de hoofdredacteur;
 • te adviseren over de redactieformule en de wijze waarop deze in de praktijk gestalte krijgt.

6.2 De redactieraad bestaat uit 5 leden: drie personeelsleden, een student en één externe, journalistiek georiënteerde deskundige. De redactieraad benoemt uit hun midden een voorzitter. 

6.3 De leden van de redactieraad worden voor twee jaar benoemd door de formele uitgever (i.c. het CvB) na consultatie van de operationele uitgever (i.c. de directeur CEC) en de hoofdredacteur. Leden zijn eenmaal herbenoembaar. De benoeming van de interne leden loopt af op het moment dat zij de TU/e verlaten.

6.4 De operationele uitgever (i.c. de directeur CEC) voorziet in de secretariële ondersteuning van de raad.

6.5 De redactieraad komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Zij bespreekt de onder 4.2 genoemde verantwoording van de hoofdredacteur en het door de hoofdredacteur voorbereide concept-uitgeefcontract met hoofdredacteur en operationeel uitgever. De raad brengt jaarlijks verslag uit van haar activiteiten aan de formele uitgever (i.c. het CvB).

7. Redactieformule

7.1 In de redactieformule wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

 • de verschijningsvorm(en);
 • de grafische vormgeving;
 • de frequentie;
 • de omvang;
 • de volumeverhouding tussen redactionele inhoud, mededelingen buiten de redactionele verantwoordelijkheid, ingezonden opinies van derden en advertenties; 
 • de volumeverhoudingen tussen verschillende journalistieke genres (zoals nieuws, infotainment, human interest, achtergrond, opinie);
 • de  volumeverhouding tussen student- en medewerkersgerichte redactionele inhoud;
 • de volumeverhoudingen tussen (specifieke) aandachtsgebieden;
 • de vaste indeling;
 • de vaste rubrieken;
 • restricties ten aanzien van adverteerders c.q. advertenties;
 • specifieke aandachtsgebieden;
 • journalistieke werkwijze.

8. Wijzigingen

8.1 Alleen de formele uitgever (i.c. het CvB) kan besluiten tot wijziging van dit statuut. Een dergelijk besluit wordt pas genomen na advies ingewonnen te hebben van de operationale uitgever (i.c. de directeur CEC), de redactieadviesraad en de hoofdredacteur.

Bijlage: journalistieke werkwijze

Bij de realisatie van berichtgeving geldt dat een en ander tijdig, evenwichtig en objectief en volgens algemeen geldende journalistieke normen gebeurt. In het bijzonder betekent dit:

a. verificatie van feitelijke mededelingen;

b. het principe van hoor en wederhoor(in hetzelfde verhaal);

c. een herkenbaar onderscheid tussen feiten en commentaar;

d. de situering van bijdragen in lopende discussies;

e. aandacht voor de veelzijdigheid van complexe situaties en de diversiteit van meningen daarover;

f. de herkomst van ingezonden brieven moet voor de lezers duidelijk zijn. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de inzenders, de verantwoordelijkheid voor de plaatsing bij de redactie. De redactie heeft het recht een discussie gesloten te verklaren;

g. de redactie neemt geen artikelen of bijdragen in het medium op die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of die aanleiding kunnen vormen voor het instellen van een schadevergoedingsactie jegens de Technische Universiteit Eindhoven.

h. de redactie kan eigen standpunten innemen. Deze dienen als zodanig herkenbaar te zijn;

i. voor de redactie gelden de normale regels van vrijheid van nieuwsgaring. In principe wordt de bron van vermelde gegevens duidelijk aangegeven;

j. de redactie opereert wat haar publicaties over personen, documenten, brieven, nota's en vergaderingen betreft, binnen de grenzen van de in de samenleving en binnen de universiteit bestaande regels omtrent openbaarheid;

k. ingeval de redactie constateert dat in enige bijdrage feitelijke onjuistheden voorkomen, worden deze gerectificeerd.