Opleidingscommissies hebben sinds 1 september instemmingsrecht.

Inhaalslag nodig voor opleidingscommissies nieuwe stijl

De TU/e moet nog flink wat werk verzetten om de opleidingscommissies de status te geven waarop ze sinds 1 september van dit jaar recht hebben. Nu op die dag het tweede deel van de Wet Versterking Bestuurskracht is ingevoerd, beschikken ze namelijk ook over instemmingsrecht. Dat de TU/e een Bachelor College en Graduate School heeft maakt de invoering nog eens extra complex.

De positie van opleidingscommissies is drie weken geleden aanzienlijk in status verhoogd. In het verleden hadden ze slechts adviesrecht over het Onderwijs- en Examenreglement (OER), de uitvoering daarvan en over diverse andere onderwijsgerelateerde zaken. Maar sinds 1 september hebben ze voor bepaalde zaken ook instemmingsrecht, net zoals de universiteitsraad en de faculteitsraden dat hebben.

Zaken waarover opleidingscommissies tot 1 september enkel adviesrecht  hadden en nu dus ook instemmingsrecht, betreffen onder meer de wijze van het evalueren van vakken, de inhoud van de afstudeerrichtingen, de inrichting van praktische oefeningen, de studielast van de opleiding en vakken en de wijze waarop de selectie van studenten voor een speciaal traject binnen de opleiding moet plaatsvinden.

Tijdspad

De TU/e loopt achter met de implementatie, bekende collegelid Jo van Ham maandag 18 september in de U-raadsvergadering, en moet de komende maanden nog diverse stappen zetten om deze aanpassingen te kunnen invoeren in het Bestuurs- en Beheersreglement (BBR). Met de U-raadsleden werd besproken langs welk tijdspad de inhaalslag moet gaan verlopen om alles zo snel mogelijk geregeld te krijgen.   

De U-raad benadrukte dat men ruggespraak wil kunnen houden met de diverse partijen die bij dit proces betrokken zijn en wees daarom het eerste voorstel van het College van Bestuur, om in de eerstkomende vergadering van 23 oktober al in te stemmen met een gedetailleerd stuk over deze kwestie, van de hand. Dat wordt nu doorgeschoven naar de laatste vergadering van dit kalenderjaar op 27 november.  

In het stuk komt te staan welke positie en rechten de opleidingscommissies straks precies hebben en hoe ze zich qua medezeggenschap verhouden ten opzichte van de U-raad en de faculteitsraden. Ook moeten er zaken op papier gezet worden over de ondersteuning, de training, de financiële tegemoetkoming en de aanstellingsprocedure voor de leden en over de wijze waarop ze van informatie voorzien moeten worden.

Waarschuwing

Een complicerende factor is het feit dat de TU/e een Bachelor College en Graduate School heeft, van waaruit universiteitsbreed afspraken worden gemaakt over bepaalde vakken die verplicht moeten worden meegenomen in het curriculum van de diverse opleidingen. Dat geldt vooral voor het Bachelor College, waar vijf basisvakken en de USE-leerlijn verplicht moeten worden meegenomen.

Op dat vlak zouden problemen kunnen ontstaan. Om die te ondervangen, pleit het College van Bestuur voor het aanstellen van één centrale opleidingscommissie voor het Bachelor College en voor de Graduate School. Daarin komen dan vertegenwoordigers van alle opleidingscommissies, zowel een student als een medewerker. Ook voor de masteropleidingen moet zo’n constructie worden opgetuigd.

Aangezien deze constructie afwijkt van de reguliere procedure, heeft de universiteit het juridische bureau Bird&Bird laten onderzoeken of het toch binnen het wettelijk kader valt. Het bureau heeft al begin juni laten weten dat het volgens hen mogelijk moet zijn. Ook de NVAO heeft al laten weten dat deze constructie binnen hun kaders voor accreditatie valt.

Het College van Bestuur zei maandag er wel naar te streven dat alle faculteiten in de toekomst gaan werken met slechts één opleidingscommissie. Nu zijn er faculteiten die er meerdere hebben.

Ook liet collegevoorzitter Jan Mengelers aan het einde van de discussie over dit onderwerp nog een bestuurlijke waarschuwing uitgaan. "In het voorproces is er al veel overleg geweest en is er gezocht naar draagvlak en er moet nog veel detailwerk plaatsvinden. Als we nogmaals met alle gremia om tafel moeten, gaat ons dat veel extra beleidsballast opleveren." 

Deel dit artikel