Shutterstock

Waar bleven nu de Nederlandse studiekiezers?

Een te vaag beeld van Eindhoven Studentenstad, studiekiezers met meer interesse voor gezondheidszorg en de verdere vergrijzing van Brabant en Limburg. Ines Lopez Arteaga, Dean van het Bachelor College, geeft aan dat er diverse redenen zijn voor het inzakken dit jaar van de instroom van Nederlandse eerstejaars. Daarnaast gingen fysieke promotieactiviteiten vanwege corona noodgedwongen online. “Maar begin oktober houden we voor potentiële bachelors weer een open dag on-campus.”

door
foto Shutterstock

Uit cijfers van de BI Portal blijkt dat de instroom van Nederlandse studiekiezers aan de TU/e dit collegejaar stevig is ingezakt. Waren dat er vorig jaar nog 1.645, dit jaar zijn het er nog maar 1.357. Een terugval van 288 studenten. Cursor vroeg Dean Ines Lopez Arteaga wat daar de oorzaak van is. “Dit voorjaar hebben we door het bureau Markteffect onderzoek laten uitvoeren naar de keuzemotieven bij studiekiezers in coronatijd”, zegt ze. “De meest genoemde redenen die daaruit naar voren kwamen, waren in lijn met onze verwachtingen.”

Studiekiezers kunnen zich niet goed een beeld vormen van de universiteit en een universiteitsstad, aldus Lopez Arteaga. “In coronatijd vielen ze bij het maken van hun studiekeuze vaker terug op clichématige beelden die daarvan bestaan. Studentensteden als Delft en Utrecht worden daardoor voor hen aantrekkelijker. Daarnaast zagen we dat de coronacrisis heeft geleid tot een toegenomen interesse in HOOP-gebieden waarin gewerkt wordt aan het coronaherstel. Het gebied Gezondsheidszorg is daar het meest duidelijke voorbeeld van.” De interesse voor het gebied Techniek laat volgens haar landelijk juist een daling zien van meer dan twaalf procent onder de Nederlandse studiekiezers.

Diversifiëren

Volgens de Dean is de strategie van de TU/e voor wat betreft het werven onder studiekiezers, de afgelopen jaren gericht geweest op diversifiëren - meer gespreide werving in heel Nederland - en het vergroten van de instroom van het aantal internationale studenten.

Lopez Arteaga: “Dat doen we met het oog op de voordelen die een international classroom met zich meebrengt, maar ook omdat er een demografische krimp in vwo-uitstroom werd verwacht. Die strategie lijkt goed te werken getuige de toename van de internationale interesse voor onze Engelstalige bacheloropleidingen. De daling van de Nederlandse instromers raakt ons dit jaar echter harder dan het nationale marktgemiddelde, waardoor die beide effecten elkaar net niet opheffen.” Waarschijnlijk zou dat wel het geval zijn geweest wanneer de bachelor bij Mechanical Engineering dit jaar ook nog volledig Engelstalig zou zijn geweest. Maar daar koos men voor tweetalig onderwijs om de opleiding dit collegejaar niet weer te belasten met een te grote instroom.  

Zichtbaar maken

Het aankomende jaar zal er volgens de Dean door de universiteit hernieuwde effort worden gestoken in de nationale werving. “Die zal gericht zijn op het zichtbaar maken van wat Eindhoven te bieden heeft. We gaan dit doen door weer fysiek naar middelbare scholen toe te gaan met onze voorlichtingsteams, terwijl onze collega’s van andere instellingen voornamelijk verder gaan met online voorlichting. Op de campus worden de activiteiten uitgebreid om de beeldvorming rondom de TU/e als zijnde een geweldige universiteit om aan te studeren, kracht bij te zetten. Op 2 oktober zijn we de eerste Nederlandse universiteit die weer een on-campus open dag zal houden. Inhoudelijk gaan we de aandacht nu meer vestigen op ons unieke onderwijsconcept Challenge-Based Learning. Op die manier verwachten we het hoofd te kunnen bieden aan de dalende trend.”

Deel dit artikel