Vertrouwenspersonen bezorgd over eigen positie

De vertrouwenspersonen van de TU/e schrijven in hun jaarrapport dat ze zich vorig jaar zorgen maakten over de veiligheid van hun eigen positie bij de behandeling van een kwestie. Dat rapport kwam maandag aan bod in de U-raadsvergadering. ‘Leiderschap en management overtrad regels zoals die zijn vastgelegd (…) en dit gedrag ondermijnt onze positie’, zo staat te lezen. De U-raad vroeg het College van Bestuur hoe voorkomen gaat worden dat dit zich in de toekomst nog eens zal herhalen.

door
foto Michel Bednarek / Shutterstock

PUR-raadslid Martijn Klabbers bedankte het College van Bestuur afgelopen maandag voor het delen van het interne jaarrapport van de vertrouwenspersonen van de TU/e, dat volgens hem “precies de transparantie en openheid levert waar de U-raad naar op zoek is”. Klabbers: “Het voorziet deze organisatie van het juiste ventiel om wat druk weg te nemen en om te kunnen beginnen met het leerproces.” 

Het jaarrapport bevat cijfermateriaal over het aantal kwesties die de vertrouwenspersonen het afgelopen jaar hebben behandeld met betrekking tot ongewenst gedrag aan de TU/e bij medewerkers (58 zaken in 2021 t.o.v. 38 in 2020) en studenten (18 zaken in 2021 t.o.v. 17 in 2020). De opmerking over de aantasting van hun eigen positie en veiligheid is terug te vinden in een lijst met acht aanbevelingen. De vertrouwenspersonen schrijven een gesprek te willen met het College van Bestuur over ‘het werk van de vertrouwenspersoon, dilemma’s in de praktijk, het belang van een voorbeeldfunctie en de vraag wat onafhankelijkheid inhoudt’.

Geloofwaardigheid

De aanleiding voor dat gesprek wordt als volgt omschreven: ‘Dit jaar (2021, red.) werden we geconfronteerd met een situatie waarbij de vertrouwenspersonen het gevoel hadden dat hun veiligheid werd aangetast toen leiderschap en management de regels overtrad die zijn vastgelegd in de TU/e Gedragscode voor Ongewenst Gedrag en de TU/e Klachtenprocedure voor Ongewenst Gedrag, wat onze geloofwaardigheid ondermijnt’. Over welke kwestie het precies gaat of waar deze zich binnen de organisatie heeft voorgedaan, wordt in het rapport niet vermeld.

Ellen Konijnenburg van personeelsfractie PUR stelde er maandag namens de U-raad vragen over: “Wat wordt eraan gedaan om deze overtreding aan te pakken en hoe wordt voorkomen dat deze situatie zich in de toekomst zal herhalen? Van de vertrouwenspersonen hebben we begrepen dat dit hun grootste zorg is. Verder denken we dat dit niet alleen gevolgen zal hebben voor de vertrouwenspersonen, maar ook voor degenen die er melding van maken en de slachtoffers.” Konijnenburg wil van het CvB een uitgebreid plan zien dat op deze punten ingaat.

Vicevoorzitter Nicole Ummelen deelde de U-raad mee dat er inmiddels over deze kwestie gesproken is met de vertrouwenspersonen en zei dat er sprake was geweest van “nalatigheid”. Ummelen: “Vertrouwen in de toekomst is inmiddels weer uitgesproken door de vertrouwenspersonen. We zullen dit nauwgezet blijven volgen om te voorkomen dat dit weer gebeurt.” Navraag bij de vertrouwenspersonen leert Cursor dat dat vertrouwen bij deze groep inderdaad weer is hersteld.

Persoonlijke relaties

Op de lijst met aanbevelingen staat verder nog dat er aan de TU/e Gedragscode voor Ongewenst Gedrag een sectie over persoonlijke relaties op de werkvloer moet worden toegevoegd. Daarvan zouden voorbeelden te vinden zijn bij de Maastrichtse, Twentse en Leidse universiteit. Ook zouden er maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid van beschuldigde personen en van mensen die ergens getuige van zijn geweest beter te beschermen. Anders bestaat er volgens de vertrouwenspersonen het risico dat relevante feiten en omstandigheden niet goed onderzocht kunnen worden.

Volgens vicevoorzitter Ummelen is een eerste voorlopige versie opgesteld als het gaat om een code voor persoonlijke relaties op de werkvloer. De vakbonden, de vertrouwenspersonen en de HR-commissie van de U-raad hebben daaraan meegewerkt. Een tweede versie zal volgens haar snel volgen. “Ook naar de veiligheid van beschuldigde personen en getuigen wordt gekeken.”

Een aanbeveling had betrekking op de Wet bescherming klokkenluiders, die eind 2021 werd aangenomen. Die moet volgens de vertrouwenspersonen aan de TU/e zo snel mogelijk worden toegevoegd aan de Regels voor het melden van onregelmatigheden. Daar wil de TU/e volgens Ummelen graag aan meewerken en ze vertelde de U-raad dat daar snel meer informatie over volgt.

Conclusie

In hun slotconclusie merken de vertrouwenspersonen op dat vorig jaar het aantal gevallen van ongewenst gedrag door medewerkers sterk is gestegen ten opzichte van 2020 en dat ook de ernst van de kwesties toenam. Met name gevallen van pesten (van 2 naar 9) en zaken gerelateerd aan de leidinggevende (van 1 naar 12) stegen sterk. Gevallen van intimidatie namen juist af (van 19 naar 12). Overigens lag in 2019 het totaal aantal geregistreerde gevallen op 56.

Het aantal studenten dat gevallen van ongewenst gedrag meldt was in 2021 klein (18) vergeleken met de medewerkers. Voor 2020 werden er 17 gevallen gemeld. Meer vertrouwensadviseurs binnen de verenigingen en de invoering van de meldingssite SpeakUp zouden daar vanwege hun laagdrempeligheid verandering in kunnen brengen, denken de vertrouwenspersonen.

Deel dit artikel