TU/e voert eigen wetenschappelijke gedragscode in

TU/e-hoogleraar Anthonie Meijers heeft op basis van de landelijke Gedragscode Wetenschapsbeoefening een beknopte gedragscode voor wetenschappers, studenten en gasten van de TU/e opgesteld. Volgens rector Hans van Duijn is zo’n code op maat ook verstandig gezien de intensieve samenwerking van veel TU/e-wetenschappers met het bedrijfsleven.

Naar verwachting zal de zogeheten ‘TU/e Code’, opgesteld in opdracht van het College van Bestuur, na de zomervakantie worden ingevoerd. Gisteren werd de universiteitsraad erover geïnformeerd. De code is een afgeleide van de Gedragscode voor Wetenschapsbeoefening van de VSNU en geldt voor zowel wetenschappers en studenten als gasten van de universiteit. Bij de categorie 'gasten' gaat het volgens rector Van Duijn wel om wetenschappers met wie de universiteit een contract heeft.

Anthonie Meijers, hoogleraar Filosofie en Ethiek van de Techniek, maakte bij het opstellen van de TU/e Code ook gebruik van de input van hoogleraren van de meeste faculteiten en deed het in nauwe samenspraak met de Adviescommissie Wetenschappelijke Integriteit van de TU/e. De code van Meijers is een stuk beknopter dan de VSNU-versie en is georganiseerd rond vijf centrale waarden: betrouwbaarheid, intellectuele eerlijkheid, openheid, onafhankelijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Zo moeten bij het presenteren van resultaten ook bijbehorende onzekerheden worden vermeld. Plagiaat is vanzelfsprekend onaanvaardbaar. Met externe financiers moet worden afgesproken dat alle relevante resultaten van een onderzoek binnen een vastgestelde, redelijke termijn kunnen worden gepubliceerd. Belangen die mogelijk strijdig zijn met onderzoeksactiviteiten, moeten altijd worden gerapporteerd. Situaties waarbij gerede twijfel kan ontstaan aan de objectiviteit van hun wetenschappelijke oordelen, moeten door onderzoekers worden vermeden.

Vanuit de personeelsfractie PUR kwam maandagmiddag de vraag waarom de code niet gaat gelden voor al het personeel aan de TU/e. Van Duijn verklaarde dat deze code zich exclusief richt op het wetenschappelijke domein en dat voor ondersteunend personeel weer andere spelregels bestaan, "zoals met betrekking tot financiële betrouwbaarheid of het eerlijk aanbesteden van een bouwopdracht".

Ook voor OBP’ers die een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek, hoeft de code niet te gaan gelden. Volgens opsteller Meijers vallen die personen altijd onder de directe verantwoordelijkheid van een wetenschapper voor wie de code wel van toepassing is.

Meijers zei verder nog erop te vertrouwen dat de code meer wordt dan enkel een papieren letter, maar dat het echt tussen de oren van mensen komt te zitten. “In het hele voortraject dat we met de totstandkoming hiervan hebben doorlopen, is wat dat aangaat al veel werk verricht”, aldus Meijers.

Na de zomervakantie zal veel aandacht worden besteed aan een goede communicatie over de code en een goede invoering ervan, aldus Meijers. Volgens een begeleidende brief is het de bedoeling om -door middel van workshops- ook nieuwe wetenschappelijke medewerkers erop te attenderen. Over hoe studenten er op de beste manier van op de hoogte kunnen worden gesteld, wordt op dit moment nog nagedacht.

Deel dit artikel