TU/e overladen met lof door NVAO-commissie

De NVAO-commissie die de afgelopen drie dagen de TU/e voor de tweede keer visiteerde voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK), was gisteren bij de presentatie van haar voorlopige bevindingen vol lof over de TU/e. “Een zeer professionele en plezierige organisatie”, aldus voorzitter Ramses Wessel, die vertelde dat de commissieleden zich af en toe hadden laten meeslepen door het enthousiasme van de medewerkers en studenten met wie gesproken was.

door
foto Han Konings

De Twentse hoogleraar Ramses Wessel, voorzitter van de NVAO-commissie, begon zijn presentatie in de innovationSpace met een disclaimer voor hetgeen zou volgen. Een opmerking waarmee hij gerefereerd zal hebben aan de actie van minister Ingrid van Engelshoven van twee weken geleden waarbij ze een negatief advies van een andere NVAO-commissie over de ITK aan de TU Delft naast zich had neergelegd. Het Eindhovense College van Bestuur kan de disclaimer voor lief nemen gezien de lawine aan loftuitingen die de voorzitter in een half uur tijd uitstrooide over zijn toehoorders.

De TU/e slaagde met vlag en wimpel voor de tweede ITK in haar geschiedenis en de collegeleden glommen zichtbaar van trots terwijl Wessel compliment op compliment stapelde. Wessel: “De visie voor de komende jaren is helder geformuleerd, wordt ruim gedragen door de hele gemeenschap en is ook in de afzonderlijke faculteiten duidelijk herkenbaar. De oprichting van het Bachelor College en de Graduate School zijn voor de universiteit van groot belang geweest. De nieuwe onderwijsvorm challenge based learning is als begrip bij veel mensen al bekend, al is nog niet voor iedereen duidelijk wat het gaat inhouden. Maar dat is juist ook het aantrekkelijke ervan.” Als sterk punt noemde hij ook de door alle commissieleden ervaren sense of community.

Krokettenlunch

Het beleid is concreet vormgegeven en vindt via een fijnmazig netwerk zijn weg in de hele organisatie, aldus Wessel, “en het kenmerkt zich door een pragmatische aanpak en een mentaliteit van just do it! Mensen pakken onderwerpen gezamenlijk aan en het bestuur is niet bang om stevige beslissingen te nemen, zoals de invoering van een numerus fixus voor een aantal opleidingen, om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.”

De Twentse commissievoorzitter ging niet voorbij aan de toenemende werkdruk die hij en de overige commissieleden ook zien ontstaan aan de TU/e, maar hij had ook kunnen constateren dat dit tot op heden niet heeft geleid tot extra uitval.

Met het monitoren en evalueren van beleid zit het volgens Wessel ook goed. “Dat is aan de TU/e een continu proces, waarbij ook oog is voor best pratices. En mensen schijnen goed op de hoogte te zijn van wat er speelt, zonder dat daar een groot evaluatiestuk aan ten grondslag ligt.”

Zaken waarbij het beter kan, worden volgens de commissie ook snel aangepakt, waarbij Wessel als voorbeeld het bijsturen in de USE-leerlijn noemde. “Ook op dat vlak voelen we een brede betrokkenheid door de hele gemeenschap, een bottom-up-benadering met als meest opvallende exponent de zogeheten krokettenlunch.”

Kwaliteitsafspraken

De commissie heeft de afgelopen drie dagen ook nadrukkelijk gekeken naar de kwaliteitsafspraken die zijn gemaakt om het onderwijs te verbeteren, en naar de projecten die daaraan moeten bijdragen en de financiële verantwoording daarvoor. Ook hiervoor had Wessel niets dan lof: “De plannen sluiten goed aan bij de bestaande visie, en bij het maken van de keuzes is de medezeggenschap voortdurend betrokken, waardoor de plannen ook breed gedragen worden.”

Over de plannen zelf concludeert de commissie dat die "concreet en realiseerbaar zijn" en dat ook de monitoring ervan goed op orde is. “Heldere budgettering, een helder monitoringsproces en goede connecties tussen alle afzonderlijke projecten die er draaien. Ze zijn duurzaam ingebed in de al bestaande processen."

De eindconclusie was dan ook uitermate positief. Wessel: “We hebben de TU/e leren kennen als een zeer professionele organisatie, maar ook als een zeer plezierige. Dat plezier spat er echt af en werkte op de commissieleden ook echt aanstekelijk. Ik feliciteer alle betrokkenen en de hele organisatie hiermee.”

Rector Frank Baaijens sprak een dankwoord uit voor het werk van de commissieleden en zei verheugd te zijn dat die in een paar dagen hadden kunnen ervaren wat hij en de rest van het CvB dagelijks meemaken. “Met dit resultaat kunnen we vooruit met onze visie voor 2030.” Afsluitend bedankte hij al degenen die aanwezig waren bij de eindpresentatie en die hadden meegewerkt aan de voorbereidingen.

Deel dit artikel