Focus tweede TU/e-controle op kleinschaligheid en diversiteit

Hoe ga je om met het spanningsveld tussen studentengroei en behoud van kleinschaligheid? En hoe is diversiteit in het TU/e-beleid verankerd? Dat zijn belangrijke focuspunten voor het tweede bezoek van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) in november. De commissie heeft Bouwkunde en Electrical Engineering gekozen als faculteiten om dieper op in te zoomen. Bij het eerste bezoek, anderhalve week geleden, roemden de NVAO-panelleden met name de goede en faculteitsoverstijgende samenwerking aan onze universiteit.

De vier onderdelen waar de NVAO-commissie op gaat focussen tijdens het tweede bezoek, van 25 tot en met 27 november, kwamen voor de TU/e-stuurgroep Instellingstoets Kwaliteitszorg niet helemaal uit de lucht vallen. Dat vertelt Lilian Halsema, hoofd Onderwijsbeleid aan de TU/e. “We wilden sowieso graag dat de groei van de TU/e in relatie tot het behoud van kleinschaligheid kritisch wordt bekeken. Ze gaan onder meer kijken hoe de docentprofessionalisering is geregeld en welke onderwijsfaciliteiten we hebben.”

Vijf panelleden, een procescoördinator en een secretaris van de NVAO kwamen donderdag 10 en vrijdag 11 oktober naar de TU/e en spraken met meer dan vijftig medewerkers en studenten. Aan het eind daarvan maakten ze bekend naar welke thema’s en faculteiten ze tijdens het tweede bezoek gaan kijken. Naast het spanningsveld tussen kleinschaligheid en groei en de diversiteit (in de breedste zin van het woord), zijn dat challenge based learning en ‘de hele organisatie rondom de kwaliteit van het onderwijs’. Halsema: “We hebben veel overlegorganen rondom de kwaliteit van het onderwijs. Ze willen graag weten hoe de verschillende commissies op verschillende niveaus samenwerken.”

Die vier punten worden TU/e-breed nader bekeken. Bij Bouwkunde en Electrical Engineering wordt een zogenoemde past performance trail uitgevoerd, dat wil zeggen dat ze kijken hoe die faculteiten het de afgelopen jaren hebben gedaan qua inrichting van kwaliteitszorg, risicosignalering en de opvolging van de resultaten. De panelleden hebben gekozen voor een bezoek aan twee heel verschillende faculteiten.  

Outsourcen naar studieverenigingen

Halsema kijkt positief terug op het eerste bezoek. “Het was een heel prettig panel en ze stelden goede vragen. Ze waren erg open en het viel hen op dat de samenwerking TU/e-breed sterk is. We verwachten dat ze met goede adviezen komen.” Rector Frank Baaijens blikte tijdens de afgelopen universiteitsraadvergadering ook nog terug op het bezoek. Hij stipte naast de hierboven genoemde zaken aan dat de commissie zag dat studieverenigingen een belangrijke rol spelen, maar zich wel afvroeg of de TU/e niet teveel outsourcet naar die verenigingen.

Bij het eerste bezoek werden TU/e’ers over vier groepen verdeeld bevraagd over hoe de kwaliteitszorg aan de TU/e is geregeld. Onder hen ook veel studenten. Luuk Meeuwis, masterstudent Industrial and Applied Mathematics, over het bezoek: “Ik vond de vragen meevallen, de voorbereiding was goed. De panelleden waren goed ingevoerd. Ze vroegen onder meer naar diversiteit in leerpaden en daarbij konden we melden dat er veel keuzevakken zijn. We kregen nog de kritische noot van de panelleden dat we wel heel positief waren, maar daar was niks gemaakts of ingestudeerd aan. Er heerst best wat trots aan de TU/e.”

Meten en evalueren

TU/e-alumnus Tom Selten vond dat de panelleden ‘goed doorvroegen’. Hij is actief geweest bij Solar Team Eindhoven en werkt nu bij Lightyear, dat opgericht is door de eerste leden van het Solar Team. Bovendien is hij actief geweest bij TU/e innovation Space. “Ik heb onder meer aangegeven dat ik zie dat veel contacten tussen bedrijven en de TU/e informeel zijn, in elk geval op vakniveau. Het is heel positief dat de TU/e daar volop mee bezig is, maar de ervaringen van bedrijven worden niet structureel gemeten en geëvalueerd. Daar zit nog mogelijkheid voor verbetering.”

De TU/e-stuurgroep gaat nu nieuwe panels samenstellen rondom de vier speerpunten als voorbereiding op het volgende bezoek.

Het programma van het volgende bezoek:

Maandag 25 november: past performance trail bij Bouwkunde en Electrical Engineering.

Dinsdag 26 november: de focus ligt bij deze bijeenkomsten op groei en kleinschaligheid bij Mathematics and Computer Science, Mechanical Engineering, Industrial Engineering & Innovation Sciences en Applied Physics. Er wordt gekeken naar diversiteit bij Biomedical Engineering, Chemical Engineering & Chemistry en Industrial Design.

Woensdag 27 november: focus op kwaliteitsafspraken.

Deel dit artikel