Na D-Day volgt nu E-Day

Alle 371 tentamens die zijn ingeroosterd voor de komende tentamenperiode, gaan door. Voor 92 tentamens was geen alternatieve vorm te bedenken, zoals een mondeling of groepsopdracht, en die neemt de TU/e nu af met gebruikmaking van het platform Proctorio, waarbij de student het van huis uit doet. Rector Frank Baaijens adviseert studenten dringend er voor 6 april al een keer mee te proefdraaien. “Degenen die dat al gedaan hebben voor een tussentoets, waren veel meer op hun gemak met het werken met dit systeem. Wacht er dus niet mee tot op het laatste moment!"

door
foto Shutterstock

Wederom is er volgens rector Frank Baaijens de afgelopen weken een enorme krachtsinspanning geleverd door de docenten, studenten en diensten om het mogelijk te maken dat alle ingeroosterde tentamens door kunnen gaan. De tentamenperiode start op maandag 6 april en loopt tot en met zaterdag 18 april, en alle 371 tentamens, ook de hertentamens van Q2, zullen worden afgenomen.

Baaijens: “Van D-Day, toen op 23 maart al ons onderwijs online kwam, gaan we nu door naar E-Day voor onze tentamens. Voor het grootste deel daarvan zijn alternatieve vormen bedacht, zoals het mondeling afnemen van het tentamen of het maken van een groepsopdracht. Voor de 92 tentamens waarvoor dat niet mogelijk was, gaan we gebruikmaken van het platform Proctorio. Dit platform stelt studenten in staat om het tentamen thuis te maken en het stelt docenten in staat om daar goed toezicht op te houden. Ook hiervoor is veel inspanning geleverd om het op tijd in gereedheid te krijgen.”

Waarborging privacy

In de aanloop naar het gebruik van Proctorio, waarmee vorige week al getest werd bij tussentoetsen, kwamen studenten met vragen over de waarborging van hun privacy. Wat gebeurt er met de data, hoe en waar worden bijvoorbeeld de beelden opgeslagen, die tijdens het afnemen van de toets gemaakt worden? Baaijens: “Hiervoor hebben we een privacy-reglement opgesteld, dat is besproken met alle instanties die hierbij een rol spelen. Denk aan de examencommissies, de Studenten Adviesraad, onze Chief Information Security Manager, de leden van universiteitsraad. Met Proctorio zijn duidelijke afspraken gemaakt over wie de data mogen bekijken, hoelang ze bewaard blijven, en de servers waarop het draait, staan in Europa. Moeten er na een eerste evaluatie op detailniveau nog zaken worden aangescherpt, dan doen we dat.”

Waar Baaijens de studenten wel nadrukkelijk op wil wijzen, is dat ze vooraf even proefdraaien met dit systeem. “Bekijk hoe het werkt en ben je ervan bewust dat je gefilmd wordt in je thuisomgeving. Wat je niet in beeld wil hebben, moet je verwijderen, of zoek een neutrale plek uit om het tentamen te doen. Dus wacht daar niet mee tot op het laatste moment.”

Promovendi

Naast de aankomende tentamenperiode, denkt het College van Bestuur ook na over de positie van de promovendi, waarvan een aanzienlijk deel nu vertraging oploopt doordat de toegang tot labs niet mogelijk is. Baaijens: “Op dat punt willen we op dit moment nog geen concessies doen. Dus ook niet het beperkt toelaten van promovendi tot onze labs. Dat komt omdat we hier in Brabant in de regio zitten waar de coronacrisis het hardst heeft toegeslagen. Daarmee hebben we ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier zo voorzichtig mogelijk mee om te gaan. Ook als er elders in Nederland wellicht instellingen zijn die het werken in labs nog wel toestaan op kleine schaal.”

Wel is er volgens hem aan de TU/e al een groep actief om te kijken hoe het werken in labs weer mogelijk zou kunnen zijn, als de aanbevelingen van het RIVM daar ruimte toe bieden. “Maar nu kan ik daar nog niets concreets over zeggen. Al hebben we er als CvB alle begrip voor dat met name onze internationale promovendi nu in een zeer moeilijke situatie verkeren. Niet alleen vanwege de vertraging van hun promotietraject, maar ook vanwege de emotionele spanningen die deze crisis met zich meebrengen.”

Cosmos

Volgens Nicole Ummelen, vice-voorzitter van de TU/e, bloeien er op dit moment vanuit de gemeenschap ook veel initiatieven op om deze groepen bij te staan, “en ieder die daar ook ideeën of suggesties voor heeft, zou ik willen oproepen die aan ons te melden.“

Vooralsnog lijkt het Baaijens de beste keuze voor internationals om nog in Nederland te blijven. “Zoek hier contact met elkaar, dat gaat toch een stuk makkelijker dan dat je weer in je thuisland zit, en sluit je bijvoorbeeld aan bij Cosmos, onze studentenvereniging voor internationals. Al begrijp ik ook dat dit soms moeilijk is als vanuit thuis een beroep op je wordt gedaan om terug te keren.”

Over compensatie of vergoedingen die samenhangen met het door de crisis veroorzaakte uitlopen van de promotietijd, kan Baaijens nog geen uitspraken doen. “Daar praten we als universiteiten onderling over, maar ook met subsidieverstrekker NWO en het ministerie van OCW.”

Impact instroom

Dat de coronacrisis een impact zal hebben op de internationale instroom van studenten voor het komend collegejaar, is volgens Baaijens wel duidelijk. “Alleen is het nu niet in te schatten hoe groot de impact zal zijn. Buitenlandse bachelors en masters moeten zich voor 1 mei aanmelden, en tot nu toe zien we de vooraanmeldingen nog toenemen. Universiteiten in het Verenigd Koninkrijk zien echter nu al de gevolgen. Daar zal de internationale instroom, waar veel instellingen hun businessmodel van gemaakt hebben, een enorme dreun krijgen. Wij moeten afwachten wat het voor ons gaat betekenen. Op dit moment lopen aan de TU/e tweeduizend internationale studenten rond.”

Het volledige CvB en Baptiest Coopmans, voorzitter van de Raad van Toezicht, willen tot slot nogmaals benadrukken hoeveel waardering ze hebben voor alle inspanningen die de afgelopen weken onder zeer hoge druk zijn geleverd door docenten, studenten en ondersteuners. Baaijens: “Maar vanzelfsprekend wil ik alle studenten die de komende twee weken tentamen hebben, daar ontzettend veel succes mee wensen. Het zou fantastisch zijn als iedereen daar goed doorheen komt.”

Deel dit artikel