Vijftig studenten mogen afzien van proctoring

Maximaal vijftig TU/e-studenten die zwaarwegende bezwaren hebben tegen online proctoring - waarbij opnames van de student worden gemaakt - kunnen de komende tentamenperiode afzien van deelname aan zo'n tentamen. Deze zogeheten opt-out moet voor zaterdag 13 juni middels een online formulier worden aangevraagd. Bij meer dan vijftig aanvragen wordt de mogelijkheid om later on-campus tentamen te doen, voor iedereen geannuleerd.

door
foto Lolostock / Shutterstock

In de tentamenperiode van het derde kwartiel hebben zestien TU/e-studenten gekozen voor een opt-out. In die periode werden 92 tentamens afgenomen middels online proctoring. Wat de examencommissies van de betreffende opleidingen de zestien studenten als alternatief hebben aangeboden, wordt volgens bestuurswoordvoerder Ivo Jongsma niet op centraal niveau bijgehouden. “Dat zou je voor alle zestien studenten apart moeten nagaan. Je mag er echter vanuit gaan dat het grootste deel van deze studenten pas later het tentamen kan doen, wanneer het weer on-campus kan”, aldus Jongsma.

Voor de tentamenperiode van het vierde kwartiel geldt volgens Jongsma dat de restricties vanuit de overheid iets zijn versoepeld voor wat betreft de toegang tot de campus. Jongsma: “We kunnen nu maximaal vijftig eventuele opt-out studenten de gelegenheid bieden om on-campus het tentamen te maken. Mits dat door de examencommissie en de betrokken docent haalbaar wordt geacht voor het betreffende tentamen. Dit is uitdrukkelijk alleen bedoeld voor studenten met onoverkomelijke bezwaren.”

Volgens Jongsma zijn er geen criteria opgesteld op basis waarvan bezwaren van studenten straks worden getoetst. “Alleen de student zelf kan bepalen of hij of zij onoverkomelijke bezwaren heeft.”

Maximum

Gezien het aantal studenten dat in de vorige tentamenperiode gebruik heeft gemaakt van een opt-out, zegt Jongsma dat de verwachting is dat het maximum van vijftig studenten voor de gehele komende tentamenperiode voldoende is. “Worden het er toch meer, dan kunnen we het helaas niet aanbieden. We hopen dan ook dat studenten er verstandig mee omgaan. De opt-out studenten zullen het tentamen bij een latere gelegenheid op de campus maken. Het aantal tentamenmogelijkheden dat een student heeft, zal door een opt-out niet afnemen.”

In de corona-update van vrijdag 5 juni merkt universiteitssecretaris Susanne van Weelden op dat de universiteit niet mag differentiëren in wie wel en wie niet gebruik mag maken van de opt-out. Ook Van Weelden doet een dringend beroep op studenten ‘om alleen in heel zwaarwegende gevallen voor de opt-out te kiezen, en daarbij rekening te houden met je medestudenten’.

Uiterlijk voor 13 juni dienen studenten middels een online formulier aan te geven dat ze van de opt-out gebruik willen maken. Op het formulier moet aangegeven worden om welke tentamens het gaat. Welke bezwaren de aanvrager heeft bij online proctoring, hoeft niet vermeld te worden.

Deel dit artikel