Vanaf 2014 verdeelt SAM het geld

De universiteitsraad heeft gisteren ingestemd met de invoering per 2014 van SAM, het Strategic Allocation Model. SAM vervangt daarmee het bestaande financieel verdeelmodel IBM, waar de TU/e sinds 2007 mee werkte. Het budget van de faculteiten wordt deels afhankelijk van het behalen van prestatieafspraken. De middelen voor ondersteunende diensten worden directer gekoppeld aan de totale omzet van de TU/e.

Het Interne Bekostingsmodel van de TU/e, beter bekend onder het acroniem IBM, gaat per 2014 op de schop. Een stuurgroep onder het voorzitterschap van CvB-lid Jo van Ham, heeft anderhalf jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw model, dat beter moet aansluiten bij allerlei interne en externe ontwikkelingen die zich de afgelopen zes jaar hebben voorgedaan. Volgens de nota die gisteren ter instemming werd voorgelegd aan de U-raad, is het IBM tegen zijn grenzen aangelopen en dringend toe aan vervanging.

Het nieuwe model is erop gericht om 'strategie te kunnen stimuleren en om recht te doen aan de diversiteit van de faculteiten en hun afzonderlijke uitdagingen'. SAM is ingedeeld in vier zogeheten compartimenten: Onderwijs, Onderzoek, Strategie & Prikkels en Diensten. Voor de verdeling van de eerste geldstroommiddelen, dit jaar bedragen die ongeveer 185 miljoen euro, zijn voor elk compartiment specifieke parameters opgesteld.

Zo wordt in het compartiment Onderwijs het budget per faculteit verdeeld op basis van het aantal studiepunten en een bedrag van 1.100 euro per ingeschrevene. Ongeacht grootte of aard krijgt elke faculteit sowieso een miljoen. Die vaste verdeelvoet van een miljoen geldt ook voor het compartiment Onderzoek. Daarnaast wordt in dit compartiment ook gekeken naar wat een promotieplaats of een ontwerperscertificaat kost. Deze bewegen in gelijke verhouding mee naar gelang de beschikbare middelen. Beide compartimenten zullen strikt van elkaar gescheiden zijn.

Het compartiment Strategie & Prikkels wordt betiteld als een kwalitatief compartiment met een grotendeels vast budget. Hieruit worden onder meer het Bachelor College en de drie Strategic Area's gefinancierd. Nieuw is het onderdeel 'prestatiegebonden financiering'. Hierin zit negen miljoen euro. Een deel daarvan wordt verdeeld op basis van het nakomen van prestatie-afspraken door elke faculteit individueel. Die afspraken zijn gebaseerd op de afspraken die de TU/e vorig jaar in nationaal verband maakte met OC&W. Volgens collegevoorzitter Arno Peels kunnen faculteiten die hun afspraken niet nakomen, al in 2015 geld kwijtraken. Daar wordt dan een andere bestemming aan toegekend. "Want aan aanvragen voor extra geld hebben we nooit een tekort", vertelde CvB-lid Jo van Ham maandag lachend in de U-raadsvergadering.

Voor de diensten en vastgoed is het vierde compartiment. Voor vastgoed wordt daarin een vast bedrag afgezonderd, gebaseerd op de huisvestingsplannen uit Campus 2020. Het budget dat beschikbaar komt voor de diensten, wordt mede afhankelijk van de totale omzet van de TU/e. Er moet qua prijs en kwaliteit een optimale afstemming komen van de te leveren diensten in relatie tot de verplichte (of basis-) diensten en specifieke wensen uit de organisatie. Faculteiten en diensten moeten hiervoor in samenspraak een prioriteitenagenda opstellen. 

Het nieuwe model moet volgend jaar zodanig ingevoerd worden dat er geen grote schommelingen in resultaten per beheerseenheid ontstaan. Wel wordt in twee jaar tijd een bedrag van drie miljoen overgeheveld van Onderzoek naar Onderwijs, om de scheve verhouding die er nu in het IBM tussen bestaat, weer in balans te brengen. De implementatie van SAM kan met de goedkeuring gisteren door de U-raad, nu van start gaan. Begin 2014 wordt nog geëvalueerd of dit proces goed is verlopen.  

Deel dit artikel