Leden studententeams krijgen ook recht op beurs

De fulltimeleden van studententeams die tot de zogeheten ‘Impact Makers’ behoren, kunnen volgend jaar aanspraak maken op een beurs, die waarschijnlijk nagenoeg de kosten van hun collegegeld vergoedt. Voor de begeleiding en financiering van de studententeams is een nieuwe visie geschreven, die maandag, voor wat betreft de opzet ervan, een positief advies kreeg van de U-raad. Begin 2022 spreekt de U-raad met het College van Bestuur over de financiële details.

De High Interest Group Student Teams (HiGST), waar onder meer Isabelle Reymen (wetenschappelijk directeur innoSpace), Carlo van de Weijer (directeur EAISI) en decaan Philip de Goey (Mechanical Engineering) in zitten, heeft een visiedocument opgesteld voor de toekomst van de studententeams. Nicole van der Wolk, oud-directeur Personeelszaken, is voorzitter van HiGST. Maandagmiddag werd het door hen opgestelde visiedocument voorgelegd aan de universiteitsraad.

Volgens de HiGST verwerkelijken de studententeams de onderwijsvisie 2030 van de universiteit. In september waren er volgens het document 52 teams actief, waarvan er 18 geaccrediteerd waren en waaraan 578 studenten deelnamen. Voor deze teams is een nieuwe opzet ontwikkeld, waarin aandacht is voor de begeleiding, de huisvesting - in de TU/e innovation Space - en de financiering. De autonomie van de teams moet verzekerd blijven en de teams moeten aansluiten bij het Challenge Based Learning, de nieuwe onderwijsvorm die de TU/e de komende jaren verder gaat invoeren.

Champions League

In een proefperiode moeten teams zich straks bewijzen of ze het waard zijn toe te treden tot de groep ‘Impact Makers’. Deze groep, een soort Champions League van de studententeams, zou in eerste instantie niet meer dan tien teams gaan omvatten, maar vicevoorzitter Nicole Ummelen liet in de U-raadsvergadering van afgelopen maandag weten dat aan dat precieze aantal van tien niet zo strikt de hand zal worden gehouden. Impact Makers krijgen straks een ruimte in innoSpace en er zal daar ook worden gezorgd voor ondersteuning en alle noodzakelijke faciliteiten. Daar krijgt innoSpace jaarlijks een budget voor toegewezen.

Een ‘Commissie Middelen Studententeams’ gaat straks bepalen hoeveel financiële ondersteuning aan een Impact Maker wordt toegewezen. Het gaat daarbij dan onder meer om sponsoring, leningen, borgstellingen en het gebruik mogen maken van de diensten van het Equipment and Prototype Center. Belangrijk onderdeel daarbij is ook dat de fulltimeleden van deze teams een beurs kunnen aanvragen, die waarschijnlijk de helft bedraagt van het beursbedrag dat studentbestuurders nu ontvangen. Dat zou dan uitkomen op een bedrag van zo’n tweeduizend euro, waarmee het collegegeld grotendeels wordt gecompenseerd. 

Deze middelencommissie komt twee keer per jaar bij elkaar en heeft de beschikking over een eigen budget. Ook kan de commissie de rol van tussenpersoon spelen bij het leggen van contacten tussen de teams en faculteiten en/of ondersteunende diensten. In de commissie zitten de deans van het Bachelor College en de Graduate School, vertegenwoordigers van de onderzoeksinstituten EIRES, EAISI en EHCI, een of meerdere faculteitsdecanen en nog medewerkers van The Gate, het CEC en innoSpace. Boris Zwaan, lid van de studentenfractie van Groep-één, vroeg maandag in de U-raadvergadering of er ook een studentlid, bijvoorbeeld een voormalig studentteamlid, kan aansluiten bij deze commissie. Vicevoorzitter Ummelen zegde dit toe.

Drie soorten teams

De opstellers van het stuk zeggen met de nieuwe aanpak de begeleiding en de positie van de studententeams te willen versterken. Het uiteindelijke streven is om ze eventueel ook te helpen om buiten de universiteit de markt op te gaan met hun product of dienst.

Er worden straks drie soorten teams onderscheiden. Zoals al vermeld, de Impact Makers, dat zijn teams met een duidelijke ambitie en missie en die kunnen mogelijk afkomstig zijn uit de groep Trial Teams. Die laatste groep bestaat uit studenten die elkaar hebben gevonden in de verdere ontwikkeling van een idee. Zo’n idee kan zijn voortgekomen uit een vak, uit het Honors Program, uit de jaarlijkse TU/e Contest, uit een individueel initiatief, of als spin-off van een al bestaand studententeam. Die studenten kunnen een aanvraag indienen om een studententeam te mogen worden. Als ze geselecteerd worden, krijgen ze voor een half jaar een officiële status als Trial Team en de beschikking over een ruimte binnen innoSpace. In deze fase is de ondersteuning nog beperkt.

Doorgroei naar de status van Impact Maker kan wanneer een team beantwoordt aan de criteria die daarvoor zijn opgesteld. Dat betekent onder meer dat zo’n team werkt aan cutting-edge technology, of dat men nieuwe concepten ontwerpt. Er moet een duidelijke visie onder liggen die in lijn is met de duurzaamheidsdoelen van de VN, en die binnen de waarden van de universiteit valt, zoals die zijn terug te vinden in het TU/e Value Statement. Daarnaast moet zo’n team voornamelijk uit TU/e-studenten bestaan, maar studenten van buiten zijn welkom, en moet het een bijdrage leveren aan de TU/e-gemeenschap door uitwisseling van kennis en expertise met andere teams. De groep moet interdisciplinair van samenstelling zijn en moet in potentie een sterke PR-waarde hebben voor de universiteit.

Daarna komt voor sommige teams de volgende fase; het zijn teams waarvoor de universiteit te klein is geworden en er zal dan naar gestreefd worden om er bedrijven of start-ups van te maken. Die Next-Level-teams worden met ondersteuning van innoSpace in contact gebracht met netwerken waar alumni van de universiteit een grote rol bij spelen. The Gate, het gezamenlijke platform van de TU/e en Brainport Development voor beginnende bedrijfjes, kan zorgen voor de ondersteuning van start-ups.

Erkenning

Erkenning voor deelname aan een studententeam komt er in het vervolg in de vorm van een getuigschrift, maar er kunnen door de teamleden ook studiepunten mee vergaard worden, en er zijn straks beurzen beschikbaar voor fulltimeleden. Op dit moment schat de HiGST dat er zo’n 81 fulltimers bezig zijn, die in aanmerking komen voor een beurs.

Maandag in U-raadsvergadering pleitte Zwaan er namens de U-raad voor dat ook parttimers, die volgens hem een belangrijk deel van een studententeam uitmaken, naar rato een beurs kunnen ontvangen. Zwaan vreest dat anders veel parttimers zullen afhaken, of dat het aantal fulltimers exponentieel gaat toenemen. Daarnaast sluit een dergelijk beleid volgens hem ook beter aan bij het Profileringsfonds van de TU/e, dat gaat over de toekenning van bestuursbeurzen aan studentbestuurders. Vicevoorzitter Ummelen wilde op dit vlak nog geen toezeggingen doen en zei daarover het gesprek te willen aangaan begin volgend jaar, wanneer het CvB de financiële details van dit plan verder wil bespreken met de U-raad. Vier mogelijke opties daarvoor zijn al wel opgenomen in het visiedocument.   

Deel dit artikel