U-raad: 'Meer uitleg over herzieningsplan Bachelor College is noodzakelijk'

De universiteitsraad wil de komende maanden meer uitleg over en toelichting op het herzieningsplan voor het Bachelor College. Daarvan werd gisteren een eerste versie besproken in de eerste U-raadsvergadering van dit collegejaar. Een groot punt van zorg noemt de U-raad het voornemen om de vijf basisvakken straks al in het eerste semester van de bachelor aan te bieden. In februari 2022 wordt een verder uitgewerkt plan weer aan de raad voorgelegd ter instemming.

door
foto Pla2na / Shutterstock

De vijf basisvakken die eerstejaars bachelorstudenten nu nog verspreid door het eerste jaar van hun studie krijgen aangeboden, zouden met ingang van het collegejaar 2023-2024 alle vijf in het eerste semester van dat jaar moeten worden aangeboden. Dat voorstel is terug te vinden in het herzieningsplan (alleen toegankelijk via intranet, red.) voor het Bachelor College, dat het afgelopen jaar is opgesteld onder leiding van dean Ines Lopez Arteaga. Het is een van de onderdelen waarop men het Bachelor College wil gaan aanpassen, maar wel een onderdeel waar de U-raad maandagmiddag zeer kritisch over was. Die kritiek was voor een belangrijk deel ingegeven door het negatieve advies (alleen toegankelijk via intranet, red.) dat de Gemeenschappelijke Opleidingscommissie (GOC), waar studenten en docenten deel van uitmaken, vorige week had afgegeven op juist dit deel van herzieningsplan.

In dat advies van de GOC worden allereerst de redenen aangehaald waarom de nieuwe inroostering van de basisvakken volgens de opstellers van het plan ondersteuning verdient. Sommige basisvakken zouden nu te vroeg worden aangeboden en andere juist te laat. Ook zou er een verschil zijn in voorkennis van studenten bij de verschillende faculteiten, terwijl ze wel allemaal dezelfde vakken moeten doen. En als derde punt wordt vermeld dat tussen sommige basisvakken en de major nu een duidelijk verband ontbreekt en dat docenten van de major niet altijd goed op de hoogte zijn van de inhoud van de basisvakken.

Goed geïntegreerd

Voor de leden van de GOC zijn deze redenen niet voldoende om de huidige wijze van inroosteren dan maar af te schaffen. In het GOC-advies staat dat een succes van de nieuwe aanpak vooral zal afhangen van het feit of de vijf basisvakken straks goed zijn geïntegreerd in de major en ‘we zijn er op dit moment niet van overtuigd dat er aan dit onderdeel al genoeg aandacht is besteed’. Als dat uiteindelijk niet goed geregeld is, ziet de GOC als een groot gevaar dat ‘studiekiezers de inrichting van een opleiding niet meer aantrekkelijk vinden en dit kan ten koste gaan van het aantal aanmeldingen van eerstejaars’.

Ook zouden er faculteiten zijn, zoals Mathematics and Computer Science, Electrical Engineering en Applied Physics, waar de nieuwe aanpak moeilijk is in te voeren, omdat het zo lastig is om studenten al vroegtijdig een goed beeld te kunnen geven van de opleiding die ze volgen. Ook ziet de GOC niet hoe een ander voorstel - het door de eerstejaars uitvoeren van een multidisciplinair project dat gerelateerd is aan de basisvakken in het eerste semester -  al kan worden gedaan met studenten die nog nauwelijks kennis hebben opgedaan over hun major. ‘Die zouden zo’n project dan moeten uitvoeren op basis van hun middelbare-school-achtergrond’, schrijft de GOC.

Uitleg en toelichting

De U-raad zei gistermiddag de kritische kanttekeningen van de GOC te onderschrijven en wil ook weten hoe het gesteld is met de haalbaarheid van de voorgestelde plannen. Meer uitleg over en toelichting op de plannen is nodig voor de U-raad om daar een goed beeld over te kunnen vormen, aldus Koen de Nooij, fractievoorzitter van Groep-één, die er namens de raad een verklaring voorlas.

De Nooij: “Wat zijn van deze plannen de voor- en nadelen, welke alternatieven zijn bekeken?  Zijn de voorgestelde plannen realistisch, kan de universiteit ze straks organisatorisch en financieel wel waarmaken? Vooral als gekeken wordt naar de extra werkdruk die deze plannen met zich meebrengen voor de medewerkers van de faculteiten.” Ook wil de U-raad zo snel mogelijk een voorbeeld zien van een basisvak waarbij een duidelijk relatie is gelegd met een major. Voor faculteiten die problemen verwachten met de nieuwe opzet, is extra aandacht nodig. Ook moet er volgens de U-raad voor februari al een marketingonderzoek zijn uitgevoerd onder studiekiezers, met de vraag of de voorgestelde nieuwe aanpak even aantrekkelijk is als de huidige.

Rector Frank Baaijens verklaarde gisteren dat hij evenals dean Lopez Arteaga de voorstellen in het herzieningsplan realistisch en haalbaar acht. Hij stelde voor om de komende maanden het overleg met de U-raad aan te gaan over het verder uitwerken van het herzieningsplan. Bij het overleg tussen de opleidingsdirecteuren, decanen en de Dean zouden in het vervolg ook twee studentvertegenwoordigers aanwezig kunnen zijn, stelde Lopez Arteaga voor vanaf de publieke tribune. Baaijens wil het overleg laten verlopen via een soort mijlpaal-traject. Dat betekent maandelijks overleg over een bepaald onderdeel uit het plan, waarbij gezocht wordt naar overeenstemming en waarbij volgens Baaijens vooral de inhoud leidend moet zijn. In februari wordt dan de verder uitgewerkte versie van het herzieningsplan weer aan de U-raad voorgelegd, die daar dan wederom instemming aan moet verlenen.

Deel dit artikel