Bachelor College 2.0 maakt einde aan verplichte basisvakken

In het ‘fine design’ van de herzieningsplannen voor het Bachelor College staat dat faculteiten straks zelf bepalen of basisvakken nog deel gaan uitmaken van hun kernprogramma. Een belangrijke rol wordt ingeruimd voor Challenge-Based Learning. Gisteren kwamen de plannen aan bod in de U-raadsvergadering, en de raad bracht er een positief advies op uit, wel met negen kanttekeningen. De komende drie maanden wordt het ‘fine design’ verder uitgewerkt.

Eén deadline staat vast: over anderhalf jaar, in september 2023, moet het Bachelor College 2.0 van start gaan. De ‘verfijnde’ versie van de herzieningsplannen, die is voortgekomen uit de eerste brede versie die vorig jaar september werd gepresenteerd, is op heel wat punten gewijzigd. Zo is nu besloten dat de faculteiten zelf mogen bepalen welke basisvakken zij nog opnemen in hun onderwijsprogramma. Als reden wordt genoemd dat de samenhang tussen de basisvakken en de major gemaximaliseerd moet worden. Daarmee vervalt de verplichting dat alle bachelors in hun eerste jaar vijf basisvakken moeten volgen. In de ‘brede’ versie van september was daar nog wel sprake van. Toen ging de discussie over het feit dat alle basisvakken al in het eerste semester gevolgd moesten worden.

Het basisvak Calculus blijft overigens bestaan, in drie verschillende varianten, en zal nog altijd aan alle studenten worden onderwezen in de eerste maanden van hun opleiding. Er wordt nu een inventarisatie gemaakt van wat verder nog voorhanden is om toe te voegen aan de kernprogramma’s van de faculteiten. Daarbij gaat het om de vakken lineaire algebra, statistiek en geavanceerde algebra, over programmeren, over natuurkundige wetenschappen en data-analyse. Docenten uit diverse faculteiten gaan aan de slag om die onderdelen verder uit te werken.

CBL

Challenge-Based Learning, het nieuwe onderwijsconcept waar de TU/e al langer aan werkt, krijgt zoals verwacht een belangrijke rol binnen het nieuwe Bachelor College. In alle bacheloropleidingen zit straks een CBL-onderwijslijn met duidelijk herkenbare karakteristieken. Dat betekent in teamverband werken aan open projectvraagstukken, op basis van zelfgestuurd leren en systeemdenken. En dat op een iteratieve manier, wat wil zeggen dat een projectvraagstuk op basis van feedback en nieuwe informatie steeds verder wordt verfijnd en verbeterd. In de eerste anderhalf jaar van hun studie worden studenten de basisvaardigheden van CBL bijgebracht, waarna ze in de tweede helft van het tweede jaar een multidisciplinair projectvraagstuk moeten uitvoeren in een team dat bestaat uit studenten van ten minste twee verschillende faculteiten. 

Studenten kunnen er dan in het derde jaar van hun bachelor voor kiezen om de CBL-onderwijslijn voort te zetten in hun vrije studieruimte door aan te sluiten bij interdisciplinaire CBL-projecten.

Discussie loopt

Op het gebied van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten binnen het Bachelor College loopt de discussie nog, is te lezen. De komende maanden wordt beslist hoe dit onderdeel eruit moet komen te zien. Voorwaarde daarbij is dat het moet passen binnen de onderwijsprogramma’s en dat het gedefinieerd kan worden op basis van leerresultaten. Zelfstudie en de ontwikkeling van een professionele identiteit moeten hiermee worden bevorderd. Onder meer door mentoren, tutors, coaches en studieadviseurs. Dit onderdeel zal overigens nadat er in september 2023 mee gestart is, de jaren daarna nog verder worden ontwikkeld.

Ook de programmering en inhoud van het USE-programma (User, Society, Entrepreneurship) wordt op dit moment onder de loep genomen en bediscussieerd. Een speciale werkgroep heeft dit onderdeel onderzocht en er advies over uitgebracht. Veel is op dit moment nog onzeker, maar vaststaat dat er altijd een connectie moet tussen een USE-vak en de major. Ook wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om op dit vlak industriële experts in te zetten, die cases aanleveren die een bepaalde discipline linken aan het professionele werkveld.

Verdeeld in verschillende werkpakketten - work packages – gaan de komende maanden werkgroepen aan de slag met de diverse onderdelen die verder moeten worden uitgewerkt. Eind mei moet die fase zijn afgerond en is het de bedoeling om de uitwerking van het nieuwe model op 20 juni voor te leggen aan de U-raad voor goedkeuring. Vanaf dan wordt er een start gemaakt met de voorbereidingen voor de invoering van het Bachelor College 2.0 in het collegejaar 2023-2024.

Kanttekeningen

De U-raad had nog een uitgebreide lijst met voorwaarden toegevoegd aan het positieve advies dat er gisteren over werd afgegeven. Die hadden onder meer betrekking op het verbeteren van de interne communicatie over de plannen, zowel op universitair als facultair niveau. Ook wil de U-raad dat er nog goed gekeken wordt naar onderdelen die nog in ontwikkeling zijn of die wellicht uitgesteld worden. Die mogen de productiviteit van opleidingen niet in gevaar brengen.

Een ander pleidooi van de raad heeft betrekking op duurzaamheid als thema binnen het onderwijs en de raad doet het dringende verzoek om dat een belangrijke rol te laten spelen binnen het nieuwe Bachelor College. De dean van het Bachelor College en het College van Bestuur hebben toegezegd er actief naar te zullen streven. Er wordt op 29 maart door BC-dean Ines Lopez Arteaga een brede brainstormsessie georganiseerd om hier meer zicht op te krijgen.

Daarnaast vraagt de raad om een grove schatting als het gaat om hoeveel geld met deze operatie gemoeid is en hoeveel mensen hierbij moeten worden ingezet. Een ander belangrijk punt voor de raad is wat straks in het nieuwe Bachelor College nog overblijft van de keuzevrijheid van de student. Blijf de mogelijkheid tot switchen in het eerste jaar behouden, staat in het advies. Want die keuzevrijheid was bij de start van het Bachelor College in 2012 een belangrijke reden voor studiekiezers om naar Eindhoven te komen, aldus de raad.

Donderdag 24 februari praat Cursor met dean Ines Lopez Arteaga en zal het met haar hebben over hoe het herzieningsproces tot nu toe is verlopen en over haar verwachtingen voor de komende maanden bij de verdere uitwerking van de plannen.

Deel dit artikel