UR en CvB botsen over inkorten middagpauze

Het terugbrengen van de middagpauze van vijf naar vier kwartier in het door het College van Bestuur voorgestelde 10-uurs-rooster zorgde gisteren voor een duidelijk verschil van mening met de studentenfracties in de universiteitsraad. Die groepen houden vast aan een pauze van vijf kwartier, want volgens hen kunnen bedrijven alleen in die tijdspanne een goede lunchsessie houden. Die zijn zeer belangrijk voor de carrièremogelijkheden van studenten, betogen ze.

In welke hoedanigheid werd het advies van de Stuurgroep Rooster gisteren voorgelegd aan de leden van de universiteitsraad? Die laatste groep dacht dat de diverse stukken bedoeld waren om hen over de laatste stand van zaken te informeren, maar het College van Bestuur wilde graag dat er die middag al een besluit over werd genomen, zodat de voorbereidingen voor de invoering ervan in het komend collegejaar van start konden gaan.

Maar bij het voornemen om de middagpauze in te korten van vijf naar vier kwartier in een 10-uurs-rooster ontstond een meningsverschil tussen de studentleden van de U-raad en het CvB. Erik van Heijst van Groep-één noemde als belangrijkste argument tegen het verlies van een kwartier het risico dat veel lunchsessies die het bedrijfsleven nu in die middagpauze aanbiedt, dan naar de avonduren dreigen te verschuiven.

Volgens Van Heijst had een rondvraag bij een grote groep bedrijven uitgewezen dat die een uur te weinig vinden om een kwalitatief goede sessie te kunnen geven. En dat zou volgens het fractielid van Groep-één schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de carrièremogelijkheden van studenten. Op dat soort sessies worden volgens hem ook al eerste contacten gelegd tussen een bedrijf en student. Het verschuiven van de sessies naar de avonduren zou voor bedrijven en studenten onwenselijk zijn. Daarom drong Van Heijst erop aan om hier nog eens met het CvB over in beraad te gaan.

Schorsen

Collegevoorzitter Jan Mengelers zei zich verrast te voelen door het argument dat hij nu uit de U-raad te horen kreeg. “Ik kan me ook niet herinneren dat dit argument al eerder is genoemd door een van de geraadpleegde groepen en gremia”, verklaarde hij. Wel liet hij direct weten dat een tussentijds overleg weinig zou veranderen aan het standpunt van het CvB over het inkorten van de pauze. Daarop werd besloten de vergadering even te schorsen, zodat de U-raadsleden hun standpunt konden heroverwegen.

Na de schorsing zei Mengelers direct dat hij zijn laatste opmerking niet bedoeld had als een soort power-play, maar hij benadrukte dat de besluitvorming rondom dit onderwerp snel moest worden afgerond en dat daar dan op zeer korte termijn een extra vergadering voor moest worden ingelast.

Daarop werd de bijeenkomst nogmaals geschorst, maar na hervatting van de vergadering hielden de studentenfracties, gesteund door de personeelsfractie PUR, voet bij stuk en willen ze nogmaals een overleg met het CvB over deze kwestie. Voorzitter Mengelers legde zich daarbij neer, maar merkte aansluitend op dat dan het voorstel voor een 10-uurs-rooster niet meer automatisch het uitgangspunt van dat gesprek zou zijn. “Dan staat in principe alles weer open, ook de mogelijke invoering van een 12-uurs-rooster”, liet hij weten.

De Stuurgroep Rooster heeft echter al in haar advies opgemerkt dat de invoering daarvan weinig structurele verbeteringen zou brengen om de roosterproblemen waar de universiteit tegenaan dreigt te lopen, op te lossen. Volgens de stuurgroep kan het binnen een 10-uurs-rooster opgelost worden, mits er ook goed flankerend beleid bij wordt uitgevoerd. Daarbij moet gedacht worden aan het nog meer streamen van colleges, een versterking van het toezicht op het planningsproces en het aanstellen van een soort luchtverkeersleider als toezichthouder voor het verroosteringsproces. Ook moet er de komende tijd gekeken worden naar de herverdeling van vakken over de timeslots.

Deel dit artikel