Mogelijk weer tijdelijke woonunits op de campus

Het huisvesten van studenten, en dan met name van internationals, wordt steeds problematischer en maakt het voor het College van Bestuur tot een hoofdpijndossier. Vorige week vertelde vicevoorzitter Nicole Ummelen aan de U-raad dat de TU/e overweegt om weer tijdelijke woonunits te plaatsen op de campus. Medio juni ontvingen internationale studenten die in september naar Eindhoven willen komen, een brief met daarin het dringend advies om weg te blijven als ze voor 1 augustus nog geen woonruimte hebben gevonden.

door
foto PICS-XL / Shutterstock

In de laatste U-raadsvergadering van dit collegejaar vroeg Martijn Klabbers, lid van personeelsfractie PUR, welke acties het College van Bestuur onderneemt om buitenlandse studenten die komend collegejaar naar Eindhoven willen komen, een woonruimte te kunnen bieden. Vicevoorzitter Nicole Ummelen vertelde dat de universiteit met veel partijen in gesprek is, onder meer met de gemeente en met wooncorporaties, maar dat een oplossing voor dit probleem eigenlijk niet voorhanden is.

Volgens Ummelen is een beproefde constructie, waarbij internationals een huurcontract voor een jaar kregen en ze in dat jaar zelf een ruimte moesten vinden, vastgelopen. “We zien dat veel van deze studenten er niet in slagen binnen een jaar zelf een eigen ruimte te vinden. We kunnen ze na afloop van het jaarcontract moeilijk op straat zetten, dus blijven ze wonen in de units die we eigenlijk nodig hebben voor het nieuwe cohort.”

Patrick Groothuis, directeur van Education and Student Affairs (ESA), geeft verdere toelichting: “Voorheen waren we in staat om vanuit contingenten aan studentwoningen waar we als universiteit garant voor staan, een landingsplaats voor een of twee jaar te bieden aan circa veertig procent van de internationale studenten. De resterende zestig procent vond zelfstandig huisvesting. Doorstromers vinden nu veel moeilijker iets, waardoor het gat tussen vraag en aanbod verder is vergroot en de TU/e kan nu ook niet meer die veertig procent nog een aanbod doen.”

Brief

Op 15 juni ontvingen alle internationals die hebben aangegeven in het komend collegejaar te willen instromen, van de universiteit een brief. Daarin wordt melding gemaakt van het bovenstaande doorstromingsprobleem en van de precaire huisvestingssituatie in Eindhoven. Er staat verder dat dit betekent dat de universiteit verwacht maar vijf tot tien procent van de internationals te kunnen helpen bij hun zoektocht naar woonruimte. ‘We betreuren dit en we hebben begrip voor gevoelens van teleurstelling, maar de huidige situatie op de woningmarkt maakt dat we geen andere optie hebben’, staat in de brief. Internationals die op 1 augustus nog geen woonruimte hebben gevonden, wordt sterk afgeraden om dan alsnog naar Eindhoven te komen.   

Ummelen en Groothuis wijzen erop dat alle universiteitssteden en heel Nederland kampt met dit probleem en de Brainportregio werkt daarbij als een complicerende factor. Ummelen: “Niet alleen wij als universiteit groeien als het gaat om instroom uit het buitenland, maar ook de ons omringende bedrijven groeien en halen mensen vanuit het buitenland hier naartoe. Voor die expats moet ook woonruimte geregeld worden. Dat maakt een toch al krappe woningmarkt alleen nog maar krapper.”

Tijdelijke woonunits

Als uiterste oplossing op de korte termijn wordt volgens de vicevoorzitter ook gekeken naar de mogelijkheid om op de campus of op andere plekken in de stad tijdelijke wooneenheden te plaatsen. Zes jaar geleden nam de TU/e nog afscheid van de zogeheten spaceboxen, die toen elf jaar dienst hadden gedaan als tijdelijk onderkomen van voornamelijk internationale studenten. Groothuis laat weten dat er momenteel hard wordt gewerkt aan tijdelijke huisvesting op de campus voor ongeveer honderd studenten. “Daar zijn op de campus twee locaties voor in beeld”, aldus de ESA-directeur. “Die bekijken we samen met een groep studenten. Ook met de gemeente wordt hier overleg over gevoerd, dit in verband met de vergunningen die hiervoor nodig zijn.”

Ummelen maakte vorige week ook nog maar eens melding van de twee nieuwe woontorens die in 2024 op de campus gebouwd worden en die ruim zevenhonderd extra units gaan opleveren. “Maar tot die tijd blijft het een enorme uitdaging voor ons.”

Uitwisselingsprogramma’s   

Docenten maken zich inmiddels zorgen om studenten uit Europese uitwisselingsprogramma’s, die straks niet terecht kunnen in Eindhoven voor het vervolgen van hun programma en daardoor wellicht hun beurs moeten terugbetalen. PUR-fractielid Klabbers kaartte ook dat probleem aan. Het gaat bijvoorbeeld om programma’s uit de KIC’s (Knowledge and Innovation Communities), waarbij studenten aan twee Europese instellingen een deel van hun master volgen, en het programma Erasmus+. Klabbers vroeg aan het CvB of er bij de toewijzing van woonruimte geen voorrang kan worden verleend aan deze groep studenten.

Groothuis wijst erop dat een student in principe zelf verantwoordelijk is voor eigen huisvesting en dat dit geldt bij alle Nederlandse universiteiten. “De situatie om een kamer te vinden is wel verslechterd en om die reden zijn alle studenten die komend jaar naar Eindhoven willen komen erop gewezen dat ze alleen moeten komen als ze huisvesting hebben. Als ze geen huisvesting kunnen vinden is het verstandig andere opties te overwegen.” Vrijwel alle Nederlandse universiteiten geven die boodschap af, aldus Groothuis. Hij vervolgt: “Voor meerdere (deel)groepen kan worden beargumenteerd dat er al dan niet sprake zou kunnen zijn van prioritering naast de genoemde groepen en dat maakt het nu niet mogelijk om daar invulling aan te geven. Het College van Bestuur heeft er derhalve voor gekozen om nu geen onderscheid aan te brengen.”

Deel dit artikel