Andere collegetijden, maar waarom?

Lees meer

Andere collegetijden, maar waarom?

Het is opletten geblazen vanaf volgende week, zeker voor studenten en docenten die hier al langer rondlopen. De colleges zijn op andere tijden, de middagpauze is korter, het rooster gaat van 8 naar 10 uur en verschillende colleges worden live gestreamd. Deze maatregelen zijn ingevoerd om het nijpende ruimtetekort aan de TU/e het hoofd te bieden.

Cursor stelde hierover vragen aan Jim Bergmans en Jessica van de Ven, leden van de werkgroep die voor de uitdaging stond om passende oplossingen te vinden.

Kon de TU/e niet nog een paar jaar met deze maatregelen wachten?
“Het rooster is jaren ongewijzigd gebleven. De verroosteraars hebben de problemen steeds weten op te lossen, onder andere met doorlussen en incidenteel avondonderwijs, maar anderhalf tot twee jaar geleden gaven ze een noodsignaal af. Het past écht niet meer en het ruimtetekort is niet zomaar opgelost. Van verschillende opleidingsdirecteuren en docenten kregen we echter de opmerking ‘Hoezo hebben we aan de TU/e een probleem? Ik zie veel leegstand, vooral op donderdag en vrijdag’.

Onze grootste uitdaging was om het probleem zo objectief mogelijk op tafel te leggen. We hebben samengewerkt met een extern bureau, dat door middel van data-driven simulaties heeft kunnen aantonen waar de drukte in zit en hoe dat in de toekomst zal zijn. Daarbij is met alles rekening gehouden, ook met een numerus fixus voor bepaalde opleidingen en de bouwontwikkelingen op de campus. Op basis van die gegevens werd het evident dat het niet meer gaat passen - er is met name een tekort aan grote zalen. En dit probleem zou de komende jaren alleen maar groter worden als we geen actie ondernemen.”

Wat verandert er nu concreet ten opzichte van vorig collegejaar?
“We hebben structureel een negende en tiende uur aan het rooster toegevoegd. De middagcolleges beginnen op andere tijden en de pauzes zijn aangepast. Waar de meeste colleges eerst om 17.30 uur eindigden en het tiende uur om 20.00 uur, zijn ze vanaf volgende week uiterlijk om 19.15 uur afgelopen. Bovendien hebben we nieuwe apparatuur waarmee we colleges kunnen streamen.”

 

Kan de universiteit er niet gewoon een paar gebouwen bij zetten, dan is het probleem toch opgelost?
“De beleidslijn vanuit het College van Bestuur is om niet meer bij te bouwen en het geld niet in stenen te stoppen, maar in meer docenten en infrastructuur. Bovendien staan we aan de TU/e voor kleinschalig onderwijs en daar past het bijbouwen van grote zalen niet bij. Dat was dus geen oplossing. We zetten ook niet in op colleges buiten de campus, daar zitten hoge kosten aan en het levert reistijd voor studenten en docenten op. Dat geld kunnen we beter op een andere manier besteden. Om studiewerkplekken te creëren en de kleinschaligheid te behouden is wel besloten om het Laplacegebouw om te bouwen tot een onderwijsgebouw met plaats voor 1.600 studenten en docenten.”

 

Waarom een rooster van 10 uur en niet van 12 uur?
“Uit de simulaties bleek dat er vooral een tekort aan grote zalen is, en in beperkte mate ook aan de kleinste zalen. De data lieten zien dat we met een rooster van 12 uur dit probleem niet oplossen, maar juist extra leegstand creëren in een bepaald segment zalen. Overigens is het rooster van 10 uur ook niet de volledige oplossing en daarom worden meer maatregelen ingevoerd, waaronder het streamen van verschillende colleges. We gaan beter inschatten hoeveel van de ingeschreven studenten voor een bepaald vak de colleges daadwerkelijk volgen en monitoren hoeveel gereserveerde zaaltjes ook echt worden gebruikt.”

Er is dus vooral een tekort aan grote zalen. Zijn kleinschaligere colleges dan geen oplossing?
“Ja, zeker wel, alleen hebben docenten tijd nodig om hun onderwijs te innoveren en kleinschalig te maken of te houden. Die omslag realiseert de universiteit niet binnen een enkel jaar.Dat heeft ook met de huidige werkdruk te maken. Het is aan de faculteiten en docenten om te kijken wanneer ze vakken op een andere manier gaan inrichten. Het is zeker op de korte termijn niet de oplossing voor het ruimtegebrek.”

 

We zijn meer gaan plannen in plaats van roosteren

Jim Bergmans en Jessica van de Ven
Leden van de projectgroep Rooster

Was het dit jaar lastiger om het rooster te maken dan andere jaren?
“Nee, juist gemakkelijker - omdat we die mogelijkheid van het negende en tiende uur en streaming hadden. We hebben dit collegejaar 275 bachelorvakken in kwartiel 1 moeten inroosteren, dat is ongeveer evenveel als andere jaren. In het negende en tiende uur zijn nu 21 vakken ingepland. Sinds we met ketens zijn gaan werken in de onderwijsplanning, dus meer door diensten en faculteiten heen, verloopt de samenwerking vlotter. Bovendien zijn we gaan roosteren met de verwachte studentaantallen in plaats van het aantal ingeschreven studenten per vak. Kortom, we zijn meer gaan plannen waar we in het verleden meer de focus hadden op roosteren. ”

Bedrijven zouden minder tijd hebben voor hun lunchsessies. Waarom hebben jullie geadviseerd de middagpauze met een kwartier te verkorten?
“We wilden uur 10 zo vroeg mogelijk laten eindigen. Daarom is de middagpauze ingekort en de avondpauze vervallen.”

'Actieve studenten de dupe'

Erik van Heijst (studentenfractie Groep-één) enTom van Teeffelen (Federatie Studieverenigingen Eindhoven) begrijpen de beslissing om een kwartier van de middagpauze af te halen, maar zien dat vooral actieve studenten er de dupe van zijn. Van Heijst: “Uit onze enquête bleek dat het merendeel van de studenten het prima vond om de pauze in te korten, alleen dat waren niet de studenten die erg actief zijn en die het belangrijk vinden voor hun carrière om lunchlezingen bij te wonen. Voor bedrijven is het lastig om de uitleg in nóg minder tijd te geven en voor studenten is het jammer dat ze nauwelijks tijd hebben om contact te leggen en vragen te stellen.” Met het College van Bestuur kijken ze nog naar mogelijke oplossingen hiervoor.

Eerder dit jaar botsten de universiteitsraad en het College van Bestuur nog over het inkorten van de middagpauze.

Welke colleges worden gestreamd?
“De colleges die boven de driehonderd studenten komen, worden sowieso gestreamd; en ook andere colleges als de studenten niet in de beschikbare zalen passen. We gaan live streamen en opnemen, we gaan minderen met de videocolleges zoals we die nu kennen en we stoppen met het doorlussen. De apparatuur was ook verouderd. Komende maandag beginnen we meteen met het streamen van vier vakken - die komen te staan op videocollege.tue.nl en op Canvas komt het bij de vakken te staan. We hebben getest, maar het wordt toch spannend of het allemaal optimaal gaat werken.”

Zijn deze oplossingen ook voldoende voor de langere termijn?
“Voor de lange termijn blijft de onderwijsvisie leidend waarbij de TU/e staat voor kleinschalig onderwijs, maar dat kost dus tijd. We voorzien de grootste problemen vanaf 2019/2020. We verwachten dat iedere student dit collegejaar een plek in de collegezaal heeft, een enkele uitzondering daargelaten. Het streamen is dan dit jaar grotendeels een pilot, maar volgend jaar zal het nog harder nodig zijn.

 

We verwachten dat studenten ervoor kiezen om de stream te volgen - vaak in groepjes - in plaats van naar bepaalde colleges te komen. Het wordt een andere leerstijl. Dit is ook gebleken uit de streaming pilots afgelopen collegejaar, toen studenten gebruik hebben gemaakt van de streams ook al was er voldoende plaats in de collegezaal.

Verder hebben we onlangs een data-analist aangenomen, die het overzicht centraal bijhoudt en monitort. De zaalbezetting en -benutting is een volgend project. Faculteiten gaan in kaart brengen welke extra zalen beschikbaar zijn wanneer alle niet onderwijs-gerelateerde activiteiten zijn ingepland, en docenten worden verzocht aan te geven als ze een bepaalde ruimte toch niet of minder uren nodig hebben.

Ook zijn we bezig met een plan van aanpak voor het verroosteren van de tentamens; de verwachting is dat we dat in november hebben liggen. Zeker met het verdwijnen van de Studyhub in het Paviljoen wordt dat lastiger.”

Deel dit artikel