Wachttijd studentpsychologen. Foto | Shutterstock

Personeelsfractie vraagt ‘met urgentie’ aandacht voor wachttijd TU/e-psychologen

De personeelsfractie (PUR) wil dat het College van Bestuur "met urgentie aandacht besteedt aan de wachttijd voor de studentenpsycholoog". Deze oproep deed PUR onlangs in de universiteitsraad. Nicole Ummelen, vicevoorzitter van het College van Bestuur, laat weten dat het "een terecht punt van zorg" is en geeft verder aan dat de communicatiekanalen onder de loep worden genomen.

door
foto Shutterstock

Wil je nu een afspraak maken voor een intake bij een studentenpsycholoog van de TU/e, dan is de eerstvolgende mogelijkheid op 16 december. ‘Urgente’ gevallen krijgen overigens wel voorrang. De personeelsbeleidcommissie vindt dit te lang en kaartte de wachttijd onlangs aan tijdens de vergadering van de universiteitsraad.

Patrick Groothuis, directeur van de dienst Education and Student Affairs (ESA), laat weten dat de gemiddelde wachttijd voor de intake 26 kalenderdagen was voor het collegejaar 2018-2019. “Het vorige collegejaar lag dit net iets lager en afgelopen jaar is die op diverse momenten hoger geweest dan gewenst. We vinden een wachttijd van drie weken aanvaardbaar - dat komt overeen met het landelijk gemiddelde van universiteiten. Bij enkele andere universiteiten is de wachttijd korter, maar vervolgens moeten studenten dan wachten tot het begeleidingstraject start. Bij de TU/e kan de student wel direct na de intake met de begeleiding starten.” Voor urgente situaties is overigens nooit een wachttijd.

Oorzaken

Als belangrijkste oorzaken noemt de directeur onder meer het toegenomen aantal studenten en de langere wachttijden bij bijvoorbeeld GGZ. “Bovendien is er meer aandacht voor stress en burn-out, wat ook zeker positief is. Daarnaast hebben internationals gemiddeld genomen vaker en zwaardere problematiek, meer last van eenzaamheid en zijn zij vaak slechter verzekerd, hebben ze vaker geen huisarts en is het lastiger om hen door te verwijzen.”

Groothuis geeft aan dat de aanloop van studenten soms ‘grillig’ is. “Bijvoorbeeld in de aanloop naar een bindend studieadvies neemt het aantal vragen en verzoeken toe. Zodra er bijeenkomsten zijn die gaan over stress of burn-out bij studenten, zien we ook meteen een toeloop naar de sudentenpsychologen - zoals na het Groep-één-initiatief ‘Over de streep’. Nog ‘snel’ naar de psycholoog proberen te gaan bij bijvoorbeeld tentamenstress is meestal niet effectief. We zetten daarom ook in op -preventieve- groepsinterventies.” De piekmomenten liggen volgens de ESA-directeur in de periodes oktober/november/december en in april/mei/juni.

ESA nam en neemt verschillende maatregelen om de wachttijd te verkorten. “Vorig jaar is al extra capaciteit beschikbaar gesteld van 0,5 fte. In de begroting voor het komende jaar hebben we ‘flexibele capaciteit’ opgenomen, zodat we tijdens de piekmomenten kunnen opschalen.” De TU/e heeft nu 3,1 fte aan studentpsychologen in dienst. “Daarnaast is het trainingsaanbod vergroot en wordt ook hier komend jaar extra in geïnvesteerd. Wanneer studenten een afspraak afzeggen, wordt deze meteen opengezet voor een nieuwe intake. Studenten kunnen elkaar helpen door bijvoorbeeld niet vlak van tevoren af te zeggen of niet te komen.”

Studieadviseurs als belangrijke schakel

Groothuis constateert ook, zoals in de universiteitsraad aan bod kwam, dat voor studenten niet altijd even duidelijk is voor welke problematiek ze terecht kunnen bij de studentpsychologen. “Voor bepaalde problematiek is andere psychische hulp nodig en kunnen studenten niet terecht bij de studentenpsycholoog. Dan is het verstandiger om direct via de huisarts doorverwezen te worden voor de juiste behandeling. De informatie is recent aangepast zodat duidelijker is voor welke problematiek je waar terecht kunt. Daarnaast denken we aan het inzetten van health-platforms en zijn we in gesprek met andere universiteiten over proven concepts. In de keten studentbegeleiding is hier ook veel aandacht voor en zijn de studieadviseurs een belangrijke schakel. Door de verbeterde samenwerking en informatievoorziening proberen we studenten sneller bij het juiste loket te krijgen en extra schakels over te slaan.”

Nicole Ummelen liet in de universiteitsraadsvergadering weten dat PUR een "terecht punt van zorg" heeft geuit en dat het belangrijk is dat studenten de weg goed weten te vinden. PUR-lid Ellen Konijnenberg laat desgevraagd weten dat het goed is dat de aanbeveling serieus wordt opgepakt. "We houden de vinger aan de pols en we blijven het monitoren.”

Cursor heeft eerder aandacht aan dit onderwerp besteed, onder meer in dit artikel

Deel dit artikel