In 2028 moeten er 2840 studentenwooneenheden bijgekomen zijn

Binnen zeven jaar wonen er 2840 studenten méér in Eindhoven dan nu. Dat is de ambitie van de gemeente, de TU/e, Woonbedrijf Vestide en zeven andere partijen. Een aantal van hen ondertekenden gistermiddag in het stadhuis het Convenant Studentenhuisvesting 2021-2028. Dit convenant lijkt het voornemen van de gemeente om te gaan handhaven op illegale kamerverhuur, te doorkruisen. Een geval van “lullige timing”, concludeert wethouder Yasin Torunoglu spijtig.

Meer studentenwoningen creëren, dat is niet alleen bouwen, maar ook herbestemmen, doorstroming stimuleren en kijken naar buurgemeenten. “Een treinreisje vanuit Best duurt even lang als fietsen vanuit bijvoorbeeld Meerhoven”, zegt Yasin Torunoglu, die als wethouder wonen en ruimtelijke ontwikkeling in zijn portefeuille heeft. Hij memoreert hoe aan het begin van zijn politieke loopbaan het streven was: een bruisende studentenstad binnen de ring. “Dat is nu niet meer houdbaar.”

Het vorige Convenant Studentenhuisvesting, dat eveneens acht jaar besloeg, liep af per 1 januari 2020. De opvolger liet even op zich wachten. Het kostte vooral tijd de situatie en wensen van studenten goed in kaart te brengen, stellen Torunoglu, TU/e-collegelid Nicole Ummelen en directeur van het Woonbedrijf Ingrid de Boer maandag tijdens een kleinschalige perspresentatie.

Behalve de gemeente, de TU/e en Woonbedrijf Vestide, telt het convenant nog zeven ondertekenaars: het Summa College, Fontys, de Design Academy, Vastgoed Belang, Brainport Development, Holland Expat Center South en een afvaardiging van studentvertegenwoordigers.

Best guess

Ummelen, vicevoorzitter van het CvB, benadrukt dat behalve studenten ook PhD’s en PDEng’s zullen profiteren van de resultaten van het plan. Ze geeft aan dat het eigenlijk onmogelijk is studentenaantallen jaren op voorhand te voorspellen. “We hadden dit jaar bijvoorbeeld minder inschrijvingen verwacht vanwege corona, maar dat bleek onterecht. Er schreven zich iets minder internationals in, maar tegelijkertijd sloegen veel schoolverlaters hun voorgenomen tussenjaar over.”

Het aantal van 2840 extra studentenwoningen is dus het product van rijp beraad en “onze best guess”, in de woorden van Ummelen. Het convenant zal daarom werken met jaarplannen en halverwege de termijn is er een herijkingsmoment, zodat het steeds mogelijk is de doelen bij te stellen, vult Torunoglu aan. Moet er dan toch op stel en sprong doorgepakt worden, dan komt dat ook goed, aldus Ummelen: “Kijk bijvoorbeeld naar de driehonderd tijdelijke eenheden die in 2019 zijn neergezet bij de Berenkuil.”

Differentiatie

Het nieuwe convenant kijkt niet alleen naar aantallen, maar ook naar soorten studentenwoningen. Studentvertegenwoordiger Reijn van den Burg is blij: “In het vorige convenant lag de focus volledig op studio’s. Daar was destijds de grootste behoefte aan, maar ik ben blij dat er nu behalve naar kwantiteit, ook naar een breder kwalitatief aanbod wordt gekeken.”

Vestide heeft de wensen van studenten geïnventariseerd op het gebied van locatie, huurprijs en ook de soort woning. Want een eerstejaars wil iets anders dan een masterstudent, stelt Ingrid de Boer, directeur van het Woonbedrijf. Er is dus behoefte aan studentenhuizen, maar ook aan studio’s en appartementen voor stellen of vrienden.

Eindhovenaren

En ook na afstuderen wil Eindhoven haar studenten behouden - volgens Torunoglu een uitgangspunt van het convenant, dat daarom tevens inzet op betaalbare huur- en koopwoningen voor deze groep. Dit stimuleert bovendien de doorstroom, zodat studentenwoningen zo veel mogelijk beschikbaar blijven voor studenten.

Van den Burg waardeert de manier waarop het convenant studenten niet benadert als passanten, maar als volwaardige Eindhovenaren. Als het aan wethouder Torunoglu ligt, dragen studenten ook hun steentje bij aan de leefbaarheid in de wijk. “Terwijl een gemiddelde wijkbewoner misschien wakker ligt van het idee een buurtfeestje te organiseren, draaien studenten hun hand daar niet voor om.” Gemeente, TU/e, Fontys en Design Academy ondersteunen dergelijke initiatieven graag via Stehven, en wie via Vestide huurt, kan een beroep doen op het Buurtfonds.

En ook waar studenten onder elkaar wonen - zoals op de TU/e-campus, waar op de plek van het voormalige Paviljoen twee woontorens zullen verrijzen met 700 woningen, wat het totaal aan campusbewoners op 1450 brengt - is leefbaarheid prioriteit. Studenten denken vanaf het begin mee over de nieuwbouw, om ervoor te zorgen dat er een community zal ontstaan.

“Een dorp langs de Dommel”, in de woorden van Ummelen. Ze benoemt ook de speciale aandacht in het convenant voor internationals. “Wij spreken ze voor hun aankomst en kennen dus hun wensen, waar een fijne ‘bubbel’ zeker deel van uitmaakt.”

Lees door onder de foto.

Malafide huur

Waar het convenant niet met zo veel woorden over rept, is het voornemen van wethouder Torunoglu om werk te maken van de aanpak van illegale studentenhuizen. Aanleiding is de vorig jaar ingevoerde regel dat nieuwe studentenhuizen niet binnen dertig meter van een bestaand kamerverhuurpand mogen staan. Dat geldt met terugwerkende kracht ook voor panden die zonder vergunning verkamerd zijn. Een eerste schatting suggereert dat dit 1700 studenten aangaat en gealarmeerde studentenorganisaties komen in het geweer tegen de mogelijkheid dat deze groep op straat komt te staan.

Torunoglu is ongelukkig met de gang van zaken - vooral met de nogal “lullige timing” in de communicatie, die een schaduw werpt over de presentatie van het nieuwe convenant, en die de gemeente en de studentenpopulatie tegenover elkaar plaatst.

De komende jaren worden er wat de gemeente betreft sowieso geen studenten uit hun kamers gezet, benadrukt hij. “Ik heb alleen willen aankondigen dat we de situatie gaan inventariseren en waar mogelijk naar oplossingen gaan zoeken.” Pas als panden niet in aanmerking komen voor zo’n maatwerkoplossing, zullen de juiste juridische wegen bewandeld worden om deze te ontruimen, aldus Torunoglu. “Het loopt echt zo’n vaart niet. En ik ben ook zeker niet tegen kamerverhuur in de stad.”

Rotte appels

Studentvertegenwoordiger Mirko Bolsenbroek heeft gemengde gevoelens: “We zijn superblij met dit convenant, dat een oplossing biedt voor de kamernood. Deze beleidsregel helpt daar niet bij.” Torunoglu ziet het anders. Wat hem betreft is het tegengaan van malafide huur - een streven dat in het convenant is opgenomen - goed voor iedereen, óók de studenten. “Dat blijkt wel uit de meldingen die over deze rotte appels binnenstromen bij het vorig jaar opgerichte huurteam.”

Maar als er illegale studentenhuizen gaan verdwijnen, is de ambitie om 2840 extra studentenwoningen te realiseren dan niet te hoog gegrepen, zeker nu de woningmarkt zo overspannen is? “Dat denk ik niet”, besluit Torunoglu, “De doelstelling van het vorige convenant was 1500 extra studentenwoningen, en dat hebben we gehaald. Ik vertrouw erop dat het nu ook lukt.”

Op de hoofdfoto: bovenste rij, vlnr: vicevoorzitter TU/e Nicole Ummelen, wethouder Yasin Torunoglu en directeur Woonbedrijf Vestide Ingrid de Boer; onderste rij, vlnr: studentenvertegenwoordigers Reijn van den Burg en Mirko Bolsenbroek.

Deel dit artikel