Motie in gemeenteraad over woningtekort studenten

GroenLinks, Volt en PvdA hebben een motie over studentenhuisvesting opgesteld en die is dinsdag 20 december in de raadsvergadering besproken. De motie werd omarmd door de verantwoordelijke wethouder Mieke Verhees. “Ik omarm de motie als ondersteuning voor de punten waar we al mee bezig zijn.” Verhees belooft zich extra in te zetten voor de doelgroep. De raad onderstreept vooral ook de verantwoordelijkheid van de TU/e in deze kwestie, vanwege de gevolgen die een mogelijke sterke groei van de universiteit met zich mee kan brengen.

door
foto Woonoffensief

Rutger Rauws van GroenLinks bracht de motie ‘Studentenwoning gezocht’ - tevens zijn maiden speech - gisteren ter tafel. Rauws opende met een persoonlijk verhaal over de woningcrisis, die ook hem onverwacht heeft geraakt: “Ik heb al veel verhalen gehoord van studenten die in tenten wonen, die van bank tot bank zwerven of in veel te dure Airbnbs verblijven. Sinds drie weken ben ik zelf ook thuisloos. Doordat mijn relatie is geëindigd slaap ik op de vloer bij een vriend. Ook collega’s bieden vriendelijk hun bank aan, maar je wilt na een lange werkdag ergens echt thuiskomen. Je eigen plek om je terug te trekken of vrienden uit te nodigen. Ik heb nog het geluk met een netwerk hier. Studenten die hier net nieuw zijn, hebben dat niet en zijn er erger aan toe. Het is belangrijk dat de gemeente deze groep op de radar krijgt”, stelt hij.

De motie stelt voor om het convenant studentenhuisvesting dat in april 2021 werd afgesloten, aan te passen en te herijken met de nieuwe gegevens over de groei van de TU/e, omdat anders het woningtekort gehandhaafd blijft. Immers, als de TU/e plots veel harder gaat groeien maar het convenant ongewijzigd blijft, wordt het woningtekort niet ingelopen, maar wordt het groter. De vraag werd initieel geschat op een groei van 2840 woningen tot 2028. In het convenant werd afgesproken die wooneenheden bij te bouwen in die tijd. Maar met een mogelijke koerswijziging van de TU/e, de al veel besproken schaalsprong, en daarmee een sterke toename van het aantal studenten, zal die prognose moeten worden bijgesteld, zo is de gedachte. Dit, om het tekort aan woningen niet nog verder te laten oplopen.

Wethouder Verhees van Wonen, Wijken, Ruimte en Dienstverlening gaf gisteren een reactie opde motie. “Ik zie de motie als een ondersteuning voor de zorgen die we met z’n allen hebben over de huisvesting van studenten. Ze hebben onze speciale aandacht, dat blijkt ook uit het studentenconvenant dat is opgesteld en het regelmatige bestuurlijke overleg hierover. Maar er is inderdaad iets veranderd in de tussentijd: de TU/e heeft grote groei aangekondigd. Daar zijn we over in gesprek.”

Verhees gaat het convenant herijken: “We zijn met het voltallige college (gemeentelijke college, red.) op bezoek geweest bij de TU/e en er is een projectgroep opgericht om hier gezamenlijk in op te trekken. Het convenant gaan we herijken met de nieuwe gegevens, de beoogde groei. Het is nooit het doel geweest om een woningtekort in stand te houden. Naast de TU/e zijn we ook in gesprek met het bedrijfsleven. Maar de TU/e is wel een zelfstandige instelling die we niet kunnen verbieden te groeien.”

Over die laatste opmerking van Verhees stelde Murat Memis van de SP direct een vraag: “Kunnen we als gemeente Eindhoven geen maximum (aantal studenten, red.) opleggen aan de TU/e? Zodat het aantal studenten en de huisvesting in balans blijven?” De wethouder reageerde daarop met te zeggen "dat het te vroeg in de tijd is om hierover een uitspraak te doen. De groeiambitie werd pas in het najaar bekend. Er is een team mee bezig nu, maar ik zie niet voor me dat wij (als gemeente, red.) aantallen gaan noemen.”

Verantwoordelijkheid van de TU/e

Rauws kreeg veel vragen van andere partijen. De meeste gingen over de verantwoordelijkheid van de TU/e in deze kwestie en hoe de universiteit zal bijdragen aan het oplossen van dit woningtekort. Tom Meylink van de VVD: “Het is opvallend nu je ziet dat veel universiteiten niet meer willen groeien met internationals en de TU/e wel. Hoort daar geen verantwoordelijkheid bij?” Bij de SP willen ze het nog wat stelliger wegzetten: “Je moet hier anders naar kijken. Gezien het woningtekort zou de universiteit moeten kijken naar wat is er mogelijk is aan groei, in plaats van ‘we gaan groeien met zoveel studenten’ en dan pas kijken waar we ze kunnen gaan wonen. Tering naar de nering zetten.”

Toch zijn er ook geluiden dat er al zoveel gedaan wordt en vragen sommigen zich af wat deze motie nog toevoegt. Rauws reageerde ook daar op: “Ja, studenten hebben een eigen convenant, maar blijkbaar willen we het tekort aan woningen voor die doelgroep behouden (refererend aan de nieuwe groei van de TU/e), dus is er opnieuw extra aandacht voor nodig.”

Vervolgstappen

Rauws laat na afloop weten “heel blij te zijn dat wethouder Verhees gehoor geeft aan onze oproep. Het laat zien dat het college het standpunt van GroenLinks onderschrijft en zich - net als bij andere doelgroepen - maximaal zal inspannen om het woningtekort terug te dringen. GroenLinks is kritisch op de ambitie van de TU/e om te willen verdubbelen in studentenaantallen om voldoende werknemers voor ASML klaar te stomen. Met deze motie onderschrijft het college dat ze in gesprek gaan om afspraken te maken met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen om de groeiambities in balans te brengen met het aantal beschikbare studentenwoningen.”

De partijen achter de motie hebben ook nog vervolgstappen gepland. Rauws: “We zijn van plan om in januari samen te gaan zitten met zo veel mogelijk studentenverenigingen. We willen hun input ophalen. Dat kunnen ervaringen maar ook ideeën zijn. Deze input zullen we vervolgens mee terug nemen naar de gemeenteraad om daar met andere partijen over in gesprek te gaan.”

Hoofdfoto | Woonprotest eerder dit jaar op het 18 Septemberplein in Eindhoven.

Deel dit artikel