Gemeente zoekt naar draagvlak voor kamerverhuur

Als de gemeenteraad besluit dat in Eindhoven binnen een afstand van dertig meter van een huis met kamerverhuur geen ander huis met kamerverhuur mag komen, remt dat dan de groei van het aantal studentenkamers? Volgens René van den Nieuwenhof, woordvoerder van wethouder Yasin Torunoglu (verantwoordelijk voor studentenhuisvesting), is de maatregel bedoeld om woonoverlast te voorkomen en illegaliteit tegen te gaan, "maar het uitgangspunt is dat kamerverhuur mogelijk blijft".

Ook in Eindhoven neemt de vraag naar kamers nog elk jaar toe, mede door de groeiende instroom van binnen- en buitenlandse bachelor- en masterstudenten aan de TU/e. Wethouder Yasin Torunoglu, die studentenhuisvesting in zijn portefeuille heeft, zei in februari nog dat hij er alles aan ging doen om het kamervolume snel te vergroten. “Creativiteit en snelheid zijn van belang, maar we moeten ook oog houden voor de leefbaarheid in de wijken”, zei Torunoglu op 21 februari van dit jaar tijdens een persbijeenkomst. Even daarvoor had hij zijn plannen voor het vergroten van het Eindhovense kamervolume gepresenteerd.

Het aantal studentenkamers moet dus met rasse schreden omhoog - zie ook het couchsurfing-initiatief van de TU/e aan het begin van dit collegejaar. Maar hoever kan de gemeente daarbij gaan? Het hele pakket aan maatregelen moest volgens de wethouder “niet leiden tot problemen in woonwijken waar de cohesie onder druk komt te staan als er teveel kamerbewoning komt. Dat wordt zoeken naar een juiste balans tussen het aantal woningen dat je beschikbaar wil stellen voor studentenhuisvesting en voor reguliere bewoning. Want als het de leefbaarheid van een wijk schaadt, is niemand erbij gebaat.”

Destijds beweerde hij dat Eindhoven daar gelukkig een duidelijke regeling voor heeft. Maar dat ligt toch iets genuanceerder, want in januari van dit jaar was de gemeenteraad al aan de slag gegaan met een zogeheten parapluplan, waarin nieuwe beleidsregels voor kamerverhuur en woningsplitsing in het vooruitzicht werden gesteld. Kortom, die duidelijke regeling waar Torunoglu in februari over sprak, was eigenlijk nog in de maak.

Dertig meter

Na diverse overlegrondes met de gemeenteraad over dit onderwerp werd er half augustus een raadsvoorhangbrief gepresenteerd. Met zo'n stuk, waarover dinsdag 3 september gedebatteerd zou worden in een zogeheten meningsvormende raadsbijeenkomst, polst het College van B&W of er draagvlak voor de voorstellen is. Die voorstellen komen erop neer dat het College de Beleidsregels Ruimtelijk Omgevingsrecht 2018 op zes punten wil wijzigen.

Het punt waar de afgelopen maanden het meeste om te doen was, is binnen welke afstand van een huis met kamerbewoning een ander huis met kamerbewoning mag komen. Het voorstel is om dat binnen een afstand van dertig meter aan alle kanten van het bestaande huis met kamerbewoning niet toe te staan.

Die maatregel roept direct herinneringen op aan de 10%-procentregeling die de gemeente vroeger hanteerde om ervoor te waken dat er in een straat teveel studentenhuizen zouden komen. Van het totaal aantal huizen in een straat mocht maar tien procent voor kamerbewoning gebruikt worden. Die regeling schafte de gemeente overigens af op 1 juli 2005, om zo meer kamerverhuur in Eindhoven mogelijk te maken.

Echt raadsvoorstel

Vorige week dinsdag bleek dat D66, SP, LPF en ChristenUnie willen dat Torunoglu een echt raadsvoorstel indient, dat met eventuele moties en amendementen vastgesteld moet worden. Volgens die partijen had hij dat in de laatste discussie met de raad wel beloofd. 

Ook kwam dinsdag pas een antwoord van de wethouder op de wensen van een inspraakgroep bestaande uit studenten, verhuurders en bewoners van wijken. Die groep had zich unaniem uitgesproken voor nog een extra regel: de terugkomst van de eerder al genoemde 10%-procentregeling. Daar is het College van B&W niet voor, want de 30-meter-regel zou al voldoende zijn. Daar was de inspraakgroep het niet mee eens en de gemeenteraad wil dat Torunoglu de insprekers nog een kans geeft om te reageren op het afwijzen van de 10%-regel.

Uiteindelijk stemde een meerderheid van de aanwezige raadsleden voor het indienen van een echt voorstel voor de regels voor kamerverhuur en woningsplitsing. Volgens het Eindhovens Dagblad was dat een bijzondere stemming, omdat de hele coalitie van VVD, GroenLinks, CDA en PvdA tegen stemde. Omdat er in de meningsvormende raad van iedere partij maximaal drie leden aanwezig mogen zijn, konden de normaal gesproken in de minderheid verkerende andere partijen nu de 'macht’ grijpen. Daarvoor waren diverse raadsleden even aangeschoven.  

Zorgvuldigheid

Woordvoerder René van den Nieuwenhof laat weten dat het voorstel nu wordt omgeschreven naar een raadsvoorstel en dat dit dossier dan over enkele weken opnieuw wordt geagendeerd. Op de vraag of deze maatregel straks een belemmering vormt voor de groei van het aantal studentenkamers in Eindhoven, zegt Van den Nieuwenhof: “Deze beleidsregels zijn bedoeld om kamerverhuur en woningsplitsing op een zorgvuldige manier mogelijk te maken. Die zorgvuldigheid is nodig om woonoverlast door concentraties van studentenhuizen te voorkomen. Ook moeten die voldoen aan ruimtelijk relevante voorwaarden, zoals over de precieze afmetingen. En het moet legaal gebeuren, dus met de juiste vergunning.”

Volgens de woordvoerder is het uitgangspunt van de nieuwe regels dat kamerverhuur mogelijk moet blijven “en de 30-meter-regel biedt voldoende ruimte in de stad voor het toevoegen van kamerverhuur. Het verdwijnen van illegale verhuurpanden is op termijn ook in het belang van studenten. Hierdoor wordt het voor hen fijner om hier te wonen en het draagvlak voor studenten in de wijk zal erdoor gaan groeien.”

Van het pakket maatregelen dat wethouder Torunoglu in februari aankondigde, is volgens Van den Nieuwenhof al een groot deel in uitvoering. Zo worden er volgens hem vanaf november door studentenhuisvester Vestide driehonderd tijdelijke woningen opgeleverd op het Slachthuisterrein aan de Insulindelaan. “Tegelijkertijd wordt er met onderwijsinstellingen, huisvesters, studenten en gemeente gewerkt aan afspraken en acties voor de middellange en lange termijn om het aanbod van studentenhuisvesting in balans te brengen.”

Deel dit artikel